1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Randi Smitsdorf som dirigent, hvilket blev godkendt.

Randi konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt i overensstemmelse med gældende vedtægter.

  1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

  1. Beretning

Knud Erik Byrialsen orienterede i beretningen om

– Den kommende bebyggelse af GASA grunden

– De nye boliger på marken ved Blomstervej

– Forlængelsen af Blomstervej til Bredskiftevej

– Ønsker om bebyggelse ved True by – Søhaven

– Tryghedsskabende projekt med henblik på renovering af tunnel fra TST til langkærparken

– Deltagelse i tryghedsskabende forum i Aarhus kommune regi

– Omtale af borgertip påwww.aarhus.dk

– Der afholdes byfest den 25. Maj.

Allan Petersen berettede om fremdrift på den nye Supercykelsti (Velostrada) som skal løbe mellem Tilst og Aarhus. Den har på nuværende sit udspring fra midten af Blomstervej og tilkobles den eksisterende cykelsti i krydset ved Paludan-Müllers Vej/Herredsvej.

Allan orienterede yderligere om Fællesrådets deltagelse i et projekt med formål at gøre de vestlige skove mere attraktive og spændende.

Beretningen blev godkendt.

  1. Indkomne forslag

Igen indkomne forslag

  1. Prioriteringsliste

John Lønskov orienterede yderligere om Fællesrådets samarbejde med Aarhus kommune, hvor der er etableret en ny samarbejdsform, der i højere grad involverer de enkelte Fællesråd i prioritering af forhold væsentlige for de individuelle områder. John gennemgik fremskridt på de nuværende prioriteringer.

Fælesrådet vil følge op på de trafiktællinger, som kommunen har fremsendt.

  1. Regnskab

Bent Danielsen gennemgik regnskabet

Kontingentet forblev uændret.

Regnskabet blev godkendt.

  1. Valg

På valg:

Randi Smitsdorf (villig til genvalg)

Knud Erik Byrialsen (villig til genvalg)

Begge bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt

Begge suppleanter Ole Thorup og Kai Jensen blev genvalgt

Begge kritiske revisorer Anette Østerhaab og Søren Hygum blev genvalgt

  1. Evt.

Nætformand for Teknisk udvalg i Aarhus kommune Ango Winther var indbudt til at orientere og besvare spørgsmål om aktuelle planer for området Tilst, True og Skjoldhøj.

Han orienterede bredt og berørte blandt mange forhold udvidelsen af Viborgvej, hvor han fortalte at pengene var afsat, miljøvurderingen var godt i gang, og det kun var et spørgsmål om tid før de nye vognbaner bliver etableret.

Der blev stillet spørgsmål til hvor langt projektet Skovrejsning ved Geding var, hvortil Ango svarede, at Aarhus kommune meget gerne så mere skov etableret til bevarelse af grundvandet. Det aktuelle projekt er stadig under behandling.