Generalforsamling

Referat 2017

 

Referat af generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj mandag den 20. marts 2017 kl. 19.00 på Kultur- og Sundhedscenter Havkær

Før generalforsamlingen bød formand Knud Erik Byrialsen velkommen til formanden for Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune, Camilla Fabricius (CF), der er valgt for socialdemokratiet. Hun var indbudt til at orientere om kommunens planer med Tilst, True og Skjoldhøj.

CF nævnte den nye kommuneplan, der er under udarbejdelse, og som snart kommer i høring. I den er der lagt vægt på medborgerskab og borgerinddragelse. Aarhus vokser med 5 – 7.000 borgere pr. år, og for ikke at skulle bebygge mere åbent land og udbygge infrastrukturen, er fortætning i de eksisterende byområder en forudsætning for at kommunen kan følge med væksten. I visse områder i Aarhus C vil der ske fortætning i form af højhuse. I planen skal denne gang, som noget nyt, indgå Fællesrådenes Lokalsamfundsbeskrivelser. Første byrådsbehandling af kommuneplanen forventes at ske inden sommerferien 2017.

På GASA grunden er en ejendomsudvikler (Carsten Mai) i dialog med Aarhus Kommune om at bebygge arealet med boliger i 2-3 samt 2-4 etager, samt etablering af en dagligvarebutik. En lokalplan for området er på vej. Anette Østerhaab spurgte, hvorfor der ikke kan gives tilladelse til at opføre flere almene boliger i Tilst. CF svarede, at politikerne egentlige ikke var imod flere almene boliger i Tilst, men at de forsøger at fordele kvoterne ligeligt mellem boligorganisationerne i hele Aarhus, og at der ikke er ubegrænsede midler til støttet alment byggeri i Aarhus Kommune.

Der blev spurgt til hvorfor Letbanen ikke er planlagt til Tilst. CF svarede, at det var oplagt for Fællesrådet at lave et høringssvar til kommuneplanen, netop med ønsket om, at Letbanen i etape 4 forlænges til Tilst, og måske endnu længere mod vest. Et oplagt argument herfor er, at Tilst har en positiv nettopendling til området på grund af det eksisterende Megacenter – centreret omkring Anelystparken.

CF kunne ikke umiddelbart svare på, hvorfor der i den fremlagte forundersøgelse til ny lokalplan (tidligere lokalplan 883) for enden af Tilst Vestervej ved endestationen for bus 3A, er et areal ud mod Tilst Vestervej, som ikke påtænkes bebygget. CF havde fået oplyst fra embedsmændene, at stykket skulle anvendes til vendeplads for bussen, men lovede at undersøge det nærmere og melde tilbage til Fællesrådet. CF bekræftede dog, at den midlertidige stenmelssti ville blive erstattet af et rigtigt fortov i forbindelse med projektet.

Det blev fremlagt, at der mangler en hækkeklipning ved udkørslen fra Havkærtoften, hvorfra oversigtsforholdene er meget dårlige. CF lovede at få sat gang sagen.

Et spørgsmål om reglerne for privatisering af offentlige veje besvarede CF med, at der pågår arbejde i kommunen med at fastlægge reglerne herfor. For det første skal vejene være helt i orden ved overdragelsen til privat regi, og for det andet skal der medfølge en udførlig vedligeholdelsesvejledning.

Jesper Kolling Andersen fra Skjoldhøjparkens Grundejerforening undrede sig over, at ikke alle gadelamper er skiftet til nye energibesparende lamper, og at nogle af de lamper, der slukkes (hver anden), er på steder hvor lys er mest påkrævet.

Vedrørende udvidelsen af Viborgvej til 4 spor, bekræftede CF at projektet gennemføres. Mere venlige tunneller med det formål at binde Tilst bedre sammen, ser umiddelbart ikke ud til at kunne blive gennemført, men CF opfordrede til at afholde et Trafikmøde mellem borgerne i Tilst og Kommunen angående hele Viborgvej-projektet.

Der blev spurgt til Erhvervsprojektet i krydset ved Viborgvej/Bredskiftevej overfor MENY, men CF kunne ikke umiddelbart sige noget om hvor langt sagen er.

CF havde ikke fået undersøgt om der foreligger en miljøtilladelse til at have skrotbiler stående for enden af Tilst Vestervej overfor endestationen for bus 3A.

CF kunne oplyse, at arbejdet med at anlægge den planlagte Supercykelsti fra Tilst til Aarhus C meget snart går i gang.

Herefter fulgte den egentlige generalforsamling med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Prioriteringsliste
 6. Regnskab
  a) Fastsættelse af kontingent
 7. Valg:På valg:

Jesper Kolling Andersen (ikke villig til genvalg)
Bent Danielsen (villig til genvalg)
John Lønskov (villig til genvalg)

Valg af 2 suppleanter

Valg af 2 kritiske revisorer

8.  Eventuelt

 

Ad 1. Valg af dirigent
Randi Smitsdorf blev foreslået som dirigent. Randi Smitsdorf blev valgt, og denne konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden
Randi Smitsdorf gennemgik punkterne på dagsordenen, som blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3. Beretning
Formanden Knud Erik Byrialsen aflagde herefter beretning med følgende emner:

Lokalsamfundsbeskrivelse
Fællesrådet har til den kommende kommuneplan lavet en lokalsamfundsbeskrivelse, der er en kort beskrivelse af Tilst – før, nu og fremover. DemokraCity processen afdækkede, at Tilst mangler et naturligt centrum. Det har der været arbejdet med, uden at det har ført til et egentligt konkret projekt. Især regnvandsbassinet overfor Fakta og parkeringspladsen ved TST har været i fokus. Tilst har også den udfordring, at Viborgvej skiller Tilst fra Skjoldhøj og True.

Fællesrådsseminar
Fællesrådet har deltaget i det årlige fællesrådsseminar på Rådhuset med politikere og embedsmænd fra forvaltningen. Der blev diskuteret medborgerskab, frivillighed og vedtaget en ny samarbejdsaftale mellem fællesrådene og kommunen. Aftalen definerer fællesrådenes rolle som paraplyorganisation for lokalområdet.

Der er oprettet en ny Borgermæglerfunktion, som bestyres af medarbejdere fra firmaet Crecea. Disse kan hjælpe og vejlede borgere til at få skabt eller genskabt kontakten til forvaltningen, hvis borgerens sag er gået i hårdknude.

Tryghedsnetværk
Fællesrådet er indbudt til og deltager i et info-møde om oprettelsen af et nyt tryghedsnetværk mellem lokalområdet, politiet og kommunen. Det er planen at der skal være møde i netværket ca. 3 gange om året.

Virksomhedsnetværk
Fællesrådet deltager aktivt i et nyt virksomhedsnetværk i Tilst-området. Netværket har til formål at skabe bedre samarbejde virksomhederne imellem, fremme lokale indkøbsaftaler og skabe elevpladser for lokalområdets unge. Møderne i netværket har været afholdt på de forskellige virksomheder, og der er planer om at lave en ny udgave af folderen ”Velkommen til Tilst”.

GASA grunden
Fællesrådet er blevet hørt vedrørende omdannelsen af GASA grunden til boligområde. Vi har svaret, at vi ikke er interesseret i at have forurenende virksomheder i tilknytning til området.

Fællesrådet forstår ikke, at kommunen ikke er interesseret i at ejendomsudvikleren har tilbudt at betale for omdannelsen af rundkørslen Havkærvej/Blomstervej til et lyskryds. Den nye planlagte vej fra Blomstervej til Bredskiftevej er efter Fællesrådets opfattelse helt afgørende for projektets gennemførelse, da trafikken i området ellers helt vil ”sande til”.

Viborgvej
Knud Erik Byrialsen glædede sig over at udvidelsen af Viborgvej til 4 spor på hele strækningen nu endelig ser ud til at blive en realitet i 2018/19. Der har været arbejdet på fremkommeligheden på Viborgvej siden 1988.

Ravnerok 2017
Processen DemokraCity var om ikke andet, så med til at udvikle den årlige byfest ”Ravnerok”. I 2017 bliver festen afholdt lørdag den 20. maj, og da ”Ravnerok” er blevet en del af kulturby 2017 er der også lidt flere pengemidler til rådighed. Der kan derfor forventes en rigtig fin fest med involvering af mange aktører fra lokalområdet – specielt Tilst skole forventes at være mere på banen i år. Alle opfordres til at give festen et besøg.

Beretningen blev herefter enstemmig vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Ad 5. Prioriteringsliste
Prioriteringslisten, som kan ses i sin fulde udstrækning på www.tilst.info, blev gennemgået af Jesper Kolling Andersen.

Bemærkninger til de enkelte punkter fra Center for Byens Anvendelse (CBA) var tilføjet.

– Lukning af Bysmedevej ud mod Havkærvej er gennemført og udgår derfor af listen.

– Nyt punkt 9 om ønskede trafikbump i True er tilføjet listen.

– I punkt 5 er det hensigten at hastigheden på de gennemgående veje Æbeløvej, Nekseløvej og Venøvej skal bringes ned til maksimalt 50 km/t.

– Henning Herlev Sørensen (HHS) spurgte til Fællesrådets holdning til en genåbning af Tilst Østervej/Marienlystvej. Ønsket er fremkommet i 2016 som et forslag fra en borger i et høringssvar til kommunen i forbindelse med lukning af Bysmedevej mod Havkærvej. Fællesrådet kunne klart sige at det IKKE ønsker denne genåbning af Tilst Østervej/Marienlystvej. (Aarhus Kommune har efter generalforsamling bekræftet, at der ikke er planer om at genåbne Tilst Østervej/Marienlystvej).

HHS gav desuden udtryk for, at han ønskede bump etableret mellem Kastedvej og Havkærvej og på Tilst Østervej.

Jesper Kolling Andersen opfordrede til at indsende forslag, emner og kommentarer til Prioriteringslisten til Fællesrådet på info@tilst.info snarest muligt, således at disse kan blive koordineret og indarbejdet i den endelig Prioriteringsliste over bemærkninger til Anlægsprogram 2018.

Ad 6. Regnskab
Kasserer Jesper Kolling Andersen gennemgik regnskabet med tilhørende bemærkninger. Resultatet er et underskud på 12.536,10 kr. Underskuddet skyldes hovedsageligt større tilskud i 2016 til lokalområdet. Egenkapitalen er formindsket med underskuddet og udgør pr. 31.12.2016, 58.625,81 kr.
Udgiften til porto er steget, og alle medlemmer blev derfor opfordret til at meddele deres e-mailadresse til Fællesrådet på mødet eller senere på info@tilst.info, så fremtidig korrespondance kan foregå pr. e-mail, og derved spare på portoudgiften.

Regnskabet blev godkendt.

Se årsrapporten 2016 her!

Se bemærkninger til årsrapporten 2016 her!

Ad 6a. Fastsættelse af kontingent
Kassereren foreslog uændret kontingent, 125,00 kr. pr. år pr. medlemskab. Forslaget blev vedtaget.

Ad 7. Valg
Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
Allan Petersen (nyvalg)
Bent Danielsen (genvalg)
John Lønskov (genvalg)

Som suppleanter for bestyrelsen blev valgt:
Ole Thorup (nyvalg)
Kaj Jensen (genvalg)

Som kritiske revisorer blev valgt:
Anette Østerhaab (genvalg)
Søren Hygum (genvalg)

Ad 8. Eventuelt
Knud Erik Byrialsen nævnte Fællesrådets hjemmeside www.tilst.info hvor man kan finde information om og fra Fællesrådet, samt www.tilstliv.dk som er en samlende side, omhandlende det der rør sig i Tilst.

Knud Erik Byrialsen takkede herefter Jesper Kolling Andersen for sit store arbejde for Fællesrådet igennem mange år.

Generalforsamling blev herefter afsluttet i god ro og orden.

Referent                                                   Formand
Bent Danielsen                                         Knud Erik Byrialsen

 

Generalforsamling

Referat 2016

 

Referat af generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 på Kultur- og Sundhedscenter Havkær

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Prioriteringsliste
 6. Regnskab
  a) Fastsættelse af kontingent
 7. Valg:På valg:

Randi Smitsdorf (villig til genvalg)
Knud Erik Byrialsen (villig til genvalg)

Valg af 2 suppleanter

Valg af 2 kritiske revisorer

 1. Eventuelt

 

Ad 1. Valg af dirigent
Formand Knud Erik Byrialsen bød velkommen og annoncerede at Ango Winther fra Aarhus Byråd senere på aftenen ville deltage i mødet. Randi Smitsdorf blev foreslået som dirigent. Randi Smitsdorf blev valgt, og denne konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden
Randi Smitsdorf gennemgik punkterne på dagsordenen, som blev godkendt af generalforsamlingen

Ad 3. Beretning
Formanden Knud Erik Byrialsen aflagde herefter beretning med følgende emner:

Viborgvej
Knud Erik Byrialsen orienterede om, at fremkommeligheden på Viborg er en sag, der er blevet arbejdet på at forbedre siden 1988. Krydset Viborgvej / Bredskiftevej er nu ændret og udvidet, og her i 2016 vil Bilka-krydset tilsvarende blive ændret. Desuden vil den store rundkørsel på Viborgvej ved Tilst Vestervej / Grydhøjparken vil blive ændret til en lysregulering. Via tilbagekøbsklausuler oparbejder Aarhus kommune en vejfond, hvoraf byrådet har afsat midler til en VVM redegørelse for udvidelse af Viborgvej til 4 spor. Denne VVM redegørelse forventes at være færdig i 2016 og selve udvidelsen forventes at kunne blive udført i 2018.

Letbanen
Fællesrådet har på flere møder med kommunen spurgt til hvorfor, der ingen planer er om at føre letbanen frem til Tilst-området. Ifølge embedsmændene i kommunen skyldes det, at undersøgelser og beregninger har vist, at der ikke er tilstrækkeligt kundegrundlag, trods det faktum, at de selv samme embedsmænd understreger, at en letbane vil medvirke til udvikling af det område, som den betjener.

DemokraCity
Processen DemokraCity, som kommunen og arkitektskolen kørte i Tilst frem til den 1. juni 2915 har efterfølgende været en skuffelse, idet udbyttet har været sparsomt. Kun en større vellykket Ravnerok-fest blev det endelige resultat heraf. Planerne omkring regnvandsbassinet mellem TST og Bydelshuset kom der ikke noget brugbart projekt ud af.
En ressourcebank med navne og adresser på frivillige er manglefuld og ikke særlig anvendelig.
Aktionsgruppen består dog endnu, og den har skabt tillid mellem de involverede parter. Der har forgæves været søgt fondsmidler til sekretariatsbistand, men i stedet er der lavet en aftale med Aarhus kommune om deltids udlån af Tine Sønnichsen, UU vejleder – boligsocial indsats. Hendes opgave i Tilst er dels at arbejde for opbygningen af et butiksnetværk, som kan understøtte områdets unge med arbejde og elevpladser, vedligeholde internetportalen www.tilstliv.dk og bidrage til koordineringen af Ravnerok.
(”Seniorliv” gav som bemærkning til punktet også udtryk for en skuffelse over resultatet af DemokraCity processen og meddelte, at de foreløbig afventer nærmere omkring Tilstliv.dk).

Ravnerok 2016
Fællesrådet bidrager med 5.000 kr. og selve arrangementet afholdes i Tilst lørdag den 28. maj i tidsrummet kl. 11.00 – 16.00.

GASA grunden
Fællesrådet blev ultimo 2015 kontaktet af et byggekonsortium repræsenteret ved Carsten Mai, som beskrev et boligprojekt på GASA grunden – muligvis også omfattende en dagligvarebutik. En rapport fra COWI påpegede, at der som følge af de nye boliger ville blive trafikale udfordringer i området, især omkring rundkørslen på Havkærvej (Blomstervej / Tilst Søndervej). Konsortiet tilbød Aarhus kommune at betale for omdannelse af rundkørslen til en lysregulering, hvilket er i omegnen af 2 millioner kr. Rapporten anbefalede desuden at en østlig sidevej til Blomstervej tilsluttes til Bredskiftevej og dermed Viborgvej (se illustration nedenfor).

 

Beboere langs Havkærvej har også tilkendegivet bekymring omkring den forventede stigende trafik som følge af et nyt boligområde på GASA grunden.
Aarhus kommune sagde i første omgang ”nej” til etablering af boliger på GASA grunden, under henvisning til, at arealet var udlagt til erhverv, og at der ikke var grundvandsinteresser på området. Kommunen ville reservere arealet til en potentielt forurenende virksomhed. Fællesrådet har hertil gjort indsigelser, med henvisning til at GASA grunden med udbygningen af Tilst efterhånden hører til byområdet, samt det forhold, at der er mange andre uudnyttede erhvervsarealer i Tilst-området, herunder Anelystparken, Grydhøjparken og arealet vest for den store rundkørsel på Viborgvej. Kommunen overvejer nu igen boligprojektet, om end i en anden og mere begrænset udformning.
(Bemærkninger til punktet var at Fællesrådet skal være opmærksomt på, at der i boligprojektet er nævnt ”Punkthuse” som viser sig at være boliger i flere etager – altså mindre højhuse).

Lokalplan 883 (Grunden ved Tilst Vestervej / Gedingvej)
Der er pt. ingen afklaring på, hvad der skal etableres på grunden, og derfor heller ingen afklaring på etablering af et egentligt fortov på strækningen fra Søhøjen til endestationen for bus 3A.

Image i Tilst
Tilsts image er bedret på det seneste – mange at de unge uromagere er kommet i uddannelse eller i arbejde, hvilket hovedsageligt skyldes den boligsociale indsats i området.

Tryghedsvandringer
Der er ikke sket det store i området på baggrund af tryghedsvandringerne. Dog får Tilst også gavn af at Aarhus kommune i den kommende tid udskifter samtlige gadelamper med ny moderne energibesparende LED lamper. Der opfordres til at anvende kommunens meldetjeneste ”GIV OS ET PRAJ” hvis man ser ting i området som ikke fungerer. Det kan være hvis skraldespanden ikke er tømt, eller du ikke har varme. Det kan også være huller i vejen, affald på gader eller i parker, lygtepæle uden lys mv.

Bydelshuset
Bydelshuset er ikke kun for Langkærparkens beboere, men for hele områdets beboere. Knud Erik Byrialsen opfordrede til, at man besøger og bruger huset.

Beretningen blev herefter enstemmig vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Ad 5. Prioriteringsliste
Prioriteringslisten blev gennemgået af Jesper Kolling Andersen.

Øvrige bemærkninger var at,
– Lukning af Bysmedevej ud mod Havkærvej skulle snart blive en realitet.
– Der er lavet hastighedsbegrænsning på 70 km/t på Skjoldhøjvej (dog 60 km/t på noget af strækningen), og der kommer dynamiske fart-tavler ved Skjoldhøjskolen (ligesom ved Tilst skole).
– En undersøgelse af den gennemkørende trafik på de tre hovedveje gennem Skjoldhøjparken viser IKKE nogen væsentligt gennemsnitlig hastighedsoverskridelse.
– En af kommunen planlagt rundkørsel ved Skjoldhøjvej / Venøvej er ikke ønsket af Fællesrådet, som i stedet foreslår en forflytning og ensretning af færdslen ind til Skjoldhøjskolens parkeringsplads.
(Bemærkninger til trafiksituationen i Tilst var de farlige udkørsler fra sideveje til Havkærvej på grund af dårlige oversigtsforhold, situationen omkring den af kommunen varslede Supercykelsti til Tilst og et ønske om at bus 3A forlænges helt til Busstationen på Munkevejen).

Fællesrådet opfordrede til at indsende forslag, emner og kommentarer til Prioriteringslisten til Fællesrådet på info@tilst.info senest medio september 2016, således at disse kan blive koordineret og indarbejdet i den reviderede liste over bemærkninger til Anlægsprogram 2017.

Ad 6. Regnskab
Kasserer Jesper Kolling Andersen gennemgik regnskabet med tilhørende bemærkninger. Resultatet er et overskud på 1.121,22 kr. Egenkapitalen er forøget med overskuddet og udgør pr. 31.12.2015, 71.161,91 kr. Regnskabet blev godkendt.

Ad 6a. Fastsættelse af kontingent
Kassereren foreslog uændret kontingent, 125,00 kr. pr. år pr. medlemskab. Forslaget blev vedtaget.

Ad 7. Valg
Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
Randi Smitsdorf (genvalg)
Knud Erik Byrialsen (genvalg)

Som suppleanter for bestyrelsen blev valgt:
Kaj Jensen (genvalg)
Allan Petersen (genvalg)

Som kritiske revisorer blev valgt:
Anette Østerhaab (genvalg)
Søren Hygum (genvalg)

Ad 8. Eventuelt
Intet.
Generalforsamling blev afsluttet i god ro og orden.

 

Referent                                                                     Formand
Bent Danielsen                                                        Knud Erik Byrialsen

 

 

I en del af mødet deltog politiker i Aarhus Byråd, Ango Winther (næstformand i Teknisk Udvalg samt Sundhed- og Omsorgsudvalget).

Ango Winther bekræftede, at der i 2016 udarbejdes en VVM redegørelse for udvidelse af Viborgvej til 4 spor, og at der er udarbejdet en lokalplan 883 for området Tilst Vestervej /Gedingvej.

Siden 1999 er der gradvis sket en reduktion af udgifterne til kollektiv trafik i Aarhus kommune på ca. 100 millioner kr. og i forbindelse med Letbanens ibrugtagelse i 2017 har Byrådet vedtaget, at der skal ske yderligere en reduktion på 70 millioner kr. på udgifterne til busdriften. Budgetforhandlinger har dog reduceret denne besparelse til ca. 35 millioner kr., og Ango Winther håber, at der er vilje i Byrådet til yderligere reduktion af besparelserne, da det ellers vil betyde, at den kollektive trafik forringes, med den effekt at privatbilismen øges.

Supercykelstien fra Skødstrup over Lisbjerg og til midtbyen er en realitet, og ligeledes skulle der komme en supercykelsti fra midtbyen via Marienlystvej til Tilst.

Ango Winther blev gjort opmærksom på, og noterede sig, at der er problemer omkring biler og krydsende cyklister på Blomstervej / Østermarksvej, samt tilsvarende meget farlige situationer ved udkørslen fra Marienlystvej ud på Paludan-Müllers Vej. Der foretages desuden meget farlige U-vendinger af bilister på Paludan-Müllers Vej. De hvide kantstriber på Marienlystvej trænger til at blive malet op.

Der er på sigt planer om en forlængelse af Bredskiftevej til Marienlystvej /Herredsvej for at aflaste Viborgvej.

Ango Winther blev opfordret til at arbejde for en flytning af bus 3A´s endestation fra den nuværende placering i Tilst til busstationen på Munkevejen. Han påpegede dog, at en eventuel flytning vil betyde en ikke uvæsentlig større udgift til driften af bus 3A.

Eventuelle punkthuse med flere etager på GASA grunden skal behandles i den kommende lokalplan, hvor man jo så kan gøre indsigelser.

Angående Statens motorvejsplan og eventuel flytning af Borumvej er Aarhus kommune alene høringsberettiget. Staten har valgt den nordlige linjeføring af motorvejen umiddelbart syd for og tæt på Mundelstrup.

Erhvervsgrundene mellem den nye Viborgvej og den gamle Viborgvej er endnu ikke bebygget, fordi der ikke har været købere til grundene.

Eventuel direkte henvendelse til Ango Winther kan rettes på awi@aarhus.dk

Generalforsamling

Referat 2015

Referat af generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj torsdag d. 26. marts 2015 på Kultur- og Sundhedscenter Havkær.

 

Dagsorden:                         1. Valg af dirigent

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 1. Beretning

 

 1. Indkomne forslag:

Forslag til nye vedtægter

Se www.tilst.info

 

 1. Prioriteringsliste

Findes på www.tilst.info

 

 1. Regnskab
 2. a) Fastsættelse af kontingent

 

 1. Valg

 

På valg: Jesper Kolling Andersen        villig til genvalg

Bent Danielsen                       villig til genvalg

John Lønskov                         villig til genvalg

 

Valg af 2 suppleanter

 

Valg af 2 kritiske revisorer

 

 1. Evt.

 

Ad 1. Valg af dirigent

Formand Knud Erik Byrialsen bød velkommen og foreslog som dirigent Randi Smitsdorf. Randi Smitsdorf blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

Ad 2. Godkendelse af dagsorden

Randi Smitsdorf gennemgik punkterne på dagsordenen, som blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Ad 3. Beretning

Formanden Knud Erik Byrialsen aflagde herefter beretning:

Viborgvej – for første gang er der i budgetforliget afsat penge til Viborgvej.

Dog ikke en udvidelse af Viborgvej men en udvidelse af flere kryds på strækningen fra rundkørslen ved Tilst Vestervej til Hasle Ringvej. Men der ventes nu på en VVM-undersøgelse, som skal foregå i 2015. Lad os nu se handling før vi tror på det.

Cykelstien på Havkærvej arbejdes der på nu og bliver færdig i foråret 2015.

På Tilst Skolevej er der nu blevet etableret en buslomme ved Tilst Fritidsklub og senere bliver der buslomme skråt overfor.

Siden sidst er hele Tilst Vestervej kommet i zone 2. Det har bestyrelsen i mange år presset på over for Midttrafik.

Bestyrelsen har konstateret, at der er blevet lavet en svingbane ved El-giganten i Anelystparken.

Det er ikke noget, som Fællesrådet har bedt om og vi vil meget gerne vide, hvem der har betalt for denne svingbane. Vi har bedt Ango Winther om at undersøge det.

Det virker mærkeligt, når kommunen melder ud, at der ikke kunne blive til et fortov fra Søhøjen og til 3A´s endestation ved Havkærvej.

Kommentar: Der er planlagt en supercykelsti fra Tilst til Aarhus.

 

På sidste generalforsamling kommenterede formanden ”balladen i Tilst”. Siden da har en henvendelse til kommunen ”båret frugt”.

Der blev sammen med SSP lavet en workshop, hvor der kom en del idéer på bordet om, hvordan beboerne kunne gøre Tilst til et bedre sted at leve.

Der blev lavet tryghedsvandring (Fællesrådet blev glemt). Fællesrådet deltog dog i de efterfølgende møder. Tryghedsvandringen gav flere forslag til forbedring af stierne i området. Flere steder er der sket en beskæring af træer og buske.

En anden ting, der blev peget på, var en meget bedre belysning. Men på dette område er der overhovedet ikke sket noget. Formanden efterlyser noget mere handling fra kommunens side. Der snakkes for meget og der sker ingenting.

Kommentar: Der er blevet mere ro i Tilst.

Deri var formanden enig – det kunne måske skyldes, at flere af de unge er kommet i arbejde samtidig med, at der er kommet mere fokus på problemet.

 

PAUSE for at give plads til 2 medarbejdere fra Demokracity.

 

Demokracity er et samarbejde mellem beboere, Aarhus Kommune, Arkitektskolen og arkitektstuderende.

Der har allerede været afholdt 2 workshops, der resulterede i 3 overordnede temaer:

Rum for alle – mødesteder og stier

Kommunikation

Ravnerok – fest for alle. Afholdes lørdag d. 30. maj.

Der var 48 deltagere til de 2 workshops.

De 4 næste workshops er Torsdag d. 9/4  – Onsdag d. 22/4 – Torsdag d. 23/4 – Torsdag d. 7/5

alle dage kl. 16.30 – 21.00.

Der er stadig plads til flere deltagere. Tilmelding via www.tilst.info

For at få så mange som muligt med til Ravnerok overvejer man at lave flyers, der bliver husstandsomdelt.

 

Formanden fortsatte beretningen og kommenterede Demokracitys arbejde i Tilst som noget meget positivt for Tilst. Det kunne være med til at forbedre vores image, som jo har været lidt ”blakket” i en lang periode.

Desuden gjorde formanden opmærksom på, at beboerne gerne skulle føle et ejerskab for den proces, der er blevet sat i gang af Demokracity. Projektmedarbejderne ophører deres arbejde i Tilst pr. 1/6.

Derefter skulle beboerne i Tilst gerne tage over og fortsætte den gode udvikling.

Der er blevet etableret en aktionsgruppe, der skal ”hive i trådene”, når Demokracity stopper.

Der skal desuden udvikles en model (Tilst-modellen) for en eller anden form for borgerindflydelse.

 

Formanden omtalte www.tilstliv.dk – vores bydelsportal. Den ligger lidt ”underdrejet” for tiden, da vores hidtidige webmaster har fået et andet job.

Samtidig med det er der opstået en fejl på hjemmesiden, således at den ser lidt mærkeligt ud.

Men det arbejdes der med.

Fællesrådets egen hjemmeside www.tilst.info blev også omtalt. Herpå kan man læse om fællesrådets arbejde, læse de nye vedtægter, referater m.m.

Formanden opfordrede til, at medlemmerne via fællesrådets hjemmeside sendte mailadresse på formand eller repræsentant for den tilmeldte forening/institution.

 

Beretningen blev herefter enstemmig vedtaget af generalforsamlingen.

 

 

 

 

Ad 4. Indkomne forslag.

 

Bestyrelsen fremlagde forslag til nye vedtægter.

Vedtægterne blev vedtaget med følgende ændringer:

 • 1 Foreningens navn: Fællesrådet – Tilst, True og Skjoldhøj.

Det betyder, at det hidtidige § 1 bliver til § 2 og så videre.

I § 10 erstattes møder med generalforsamlinger.

 

Ad 5. Prioriteringsliste.

 

Jesper Kolling gennemgik listen og der var enkelte kommentarer og spørgsmål. Jesper opfordrede til, at man sendte sine kommentarer/spørgsmål til Fællesrådet via www.tilst.info

 

Ad 6. Regnskab.

 

Kasserer Jesper Kolling gennemgik regnskabet . Resultatet er et overskud på 6.708,15 kr.

Egenkapitalen er opskrevet med overskuddet og udgør pr. 31/12 2014, 70.039,74 kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 6a. Fastsættelse af kontingent.

 

Kassereren foreslog uændret kontingent på 125,00 kr. pr. år pr. medlemskab. Forslaget blev vedtaget.

 

Ad 7. Valg

 

Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

Jesper Kolling Andersen (genvalg)

Bent Danielsen (genvalg)

John Lønskov (genvalg)

 

Som suppleanter for bestyrelsen blev valgt:

Kaj Jensen (genvalg)

Allan Petersen (nyvalg)

 

Som kritiske revisorer blev valgt:

Anette Østerhaab (genvalg)

Søren Hygum (genvalg)

 

Ad 8. Eventuelt.

 

Formanden omtalte det nye bydelshus foran Fakta. Det kan bruges af hele Tilst og ikke kun beboerne i Langkærparken. Der forventes at være indvielse d. 8. maj.

Byrådet holder antagelig byrådsmøde i bydelshuset d. 3. juni.

Formanden omtalte et kommende møde om Nabohjælp.

Det arrangeres antagelig d. 27. maj.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden.

 

 

Referenter                                                Formand

 

Jesper Kolling Andersen                          Knud Erik Byrialsen

John Lønskov

 

Generalforsamling

Referat 2014

Referat af generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 på Kultur- og Sundhedscenter Havkær

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Beretning

4. Indkomne forslag

5. Prioriteringsliste

6. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent

7. Valg:

På valg:
Randi Smitsdorf (villig til genvalg)
Knud Erik Byrialsen (villig til genvalg)

Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 kritiske revisorer
8. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
Formand Knud Erik Byrialsen bød velkommen og foreslog som dirigent Randi Smitsdorf. Randi Smitsdorf blev valgt, og denne konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden
Randi Smitsdorf gennemgik punkterne på dagsordenen, som blev godkendt af generalforsamlingen. Randi Smitsdorf varslede et kommende forslag om vedtægtsændringer for Fællesrådet, da de eksisterende vedtægter er utidssvarende.

Ad 3. Beretning
Formanden Knud Erik Byrialsen aflagde herefter beretning med følgende emner:

Bøller hærger Tilst
Knud Erik Byrialsen orienterede om, at der det sidste halve års tid har været megen dårlig omtale i medierne omkring uro i Tilst-området.  Det virker som om, at pressen er forudindtaget og bevidst forsøger at tegne et negativt billede af situationen i Tilst.

Beboerne i området kan ikke genkende dette billede. Knud Erik Byrialsen har deltaget i en fokusgruppe hos Aarhus Stiftstidende, og der opfordret journalisterne til fremover at holde sig til at bringe fakta uden at manipulere med disse, og ikke at tegne et uforholdsmæssigt negativt billede af situationen i Tilst.

Fællesrådet har afholdt møde med SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi) efter forudgående forespørgsel til politikerne i Byrådet, omkring den lovede ændring af indgangspartiet ved TST. SSP orienterede om, at der har været afholdt en tryghedsvandring i Tilst-området. Vandringen skulle afdække behov for ændringer med hensyn til vegetation, belysning og oversigtsforhold med henblik på at gøre det mere trygt at færdes i området.

Ifølge SSP har politiet øget deres patruljering i området omkring Langkærparken, kommunen har intensiveret det opsøgende arbejde overfor de unge, og AL2boligs boligsociale medarbejdere har øget fokus på området. Der er indkaldt til et opfølgende møde med SSP hvor resultatet og opfølgning på tryghedsvandringen skal diskuteres.

Det er desuden af SSP foreslået, at der udarbejdes en Visionsplan for Tilst med temaet: ”Hvad vil vi med Tilst?” Fællesrådet har leveret en liste til SSP over mulige deltagende aktører, og der vil blive indkaldt til et fyraftensmøde hvor såvel de professionelle aktører som almindelige beboere i Tilst er velkomne.

Som en kommentar til uroen i Tilt blev der forespurgt om ikke plankeværket ud til Tilst Skolevej overfor udkørslen fra TST kunne blive malet, så den grimme graffiti ikke fortsat skal skæmme området.  Knud Erik Byrialsen lovede at tage forslaget med til det kommende møde vedrørende tryghedsvandringen.

Velkommen til Tilst
En ny udgave af den tidligere folder ”Velkommen til Tilst” er udarbejdet og husstandsomdelt, og et nytrykt bogmærke er omdelt til eleverne på såvel Tilst skole som Skjoldhøjskolen. Bogmærket henviser til hjemmesiden www.tilstliv.dk som har til hensigt at fungere som en slags fælles netportal for Tilst-området og som indeholder både fakta, nyheder, billeder og historier vedrørende Tilst.

Kulturforening i Tilst?
Rektor ved Langkær Gymnasium, Anders Østergaard, har forespurgt Fællesrådet, hvorvidt der eksisterer en kulturforening i Tilst. Grunden hertil er, at Gymnasiet vil tilbyde en sådan forening at udlåne sin foredrags- og teatersal kvit og frit til kulturelle arrangementer for området. Da der ikke eksisterer en decideret kulturforening for hele Tilst-området undersøges muligheden og interessen snarest for at stifte en sådan.

Kollektiv Trafikplan Aarhus
Fællesrådet har udtalt sig til Trafik og Veje i forbindelse med høring om den kollektive trafikplan. Udtalelsen lyder:
”Fællesrådet har tidligere kommenteret den dårlige busdrift i vort område. Vi mener stadig, at rute 19 har for få afgange. 2 busafgange i timen om dagen og 1 busafgang i timen om aftenen er alt for ringe.
Et forslag kunne være at lade rute 3A have endestation ved Munkevejen, hvor rute 19 i forvejen har endestation. Eller lade de 2 ruter bytte endestation. Desuden bør rute 19 have flere afgange, da ovennævnte forslag ikke løser den ringe busdrift på Havkærvej.
Fællesrådet undrer sig stadig over den måde som Tilst er delt i zone 2 og zone 3. Det kan efter vores mening ikke være et problem, at hele Tilst placeres i zone 2.”

FU (Fritids- og Ungdomsskoleområdet)
Fællesrådet har også kommenteret en høring om forskellige modeller for det fremtidige Fritids- og Ungdomsskoleområde således:
”Fællesrådet anbefaler model 1, som det bedste i forhold til den fremtidige organisering af fritids- og ungdomsskoleområdet.
I de øvrige modeller er der en fare for, at FU-området vil blive nedprioriteret grænsende til ikke eksisterende eller ende i et bureaukratisk kaos.
Fællesrådet kunne godt ønske, at ungdomsskolen ”trådte mere i karakter” og blev meget mere synlig i hvert fald i vores område. Ungdomsskoleområdet virker utrolig anonymt hos os.
Der bør gøres en større indsats for at få de unge interesseret i at bruge ungdomsskolen. Som det er nu, er det uacceptabelt.
Denne synliggørelse mener Fællesrådet bedst vil ske ved model 1.”

www.tilst.info
Fællesrådet har sin egen hjemmeside, www.tilst.info der indeholder nyheder, medlemsliste, vedtægter, bestyrelsen, referater fra generalforsamlingerne, prioriteringslisten, kontaktoplysninger og diverse links.

Affaldsindsamling
Initiativtagere til en tiltrængt affaldsindsamling i Tilst savnes. Kommunen stiller gerne affaldscontainere vederlagsfrit til rådighed. Måske er vejen frem, at beboerne forpligter sig til at rengøre i eget område (ref.: Eksempelvis afholder True Beboerforening hvert år en meget velfungerende skraldeindsamlingsdag, der samtidig fungerer som et hyggeligt socialt arrangement for beboerne i True.)

Beretningen blev herefter enstemmig vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Ad 5. Prioriteringsliste
Prioriteringslisten blev gennemgået af Jesper Kolling Andersen.

Anette Østerhaab (AØ) fremførte det meget uhensigtsmæssige i, at der er blevet lukket for venstresving, både ud fra og ind på Marienlystvej ved Herredsvej. (Under det efterfølgende møde med Ango Winther oplyste denne, at forbuddet mod venstresving ophæves, når den anden kørebanehalvdel på Herredsvej er færdiggjort).

Jørgen Møller Andersen beklagede sig over at bilister og andre motoriserede køretøjer kører ind på Bysmedevej fra Havkærvej (overfor Tilst Skolevej) mod ensretningen på Bysmedevej. Der bør laves en permanent lukning af Bysmedevej ud mod Havkærvej for motoriserede køretøjer, således at kun fodgængere og cyklister kan komme ind fra Havkærvej på Bysmedevej.

Krydset mellem Bysmedevej, Havkærvej og Græsvangen bør ændres, så der sker en hastighedssænkning på Havkærvej. Der er i krydset meget dårlige oversigtsforhold mod venstre ved udkørsel fra Bysmedevej og køretøjerne på Havkærvej kommer ofte med for høj hastighed. Der bør derfor etableres en rundkørsel eller anden hastigshedsdæmpende chikane på Havkærvej. Jesper Kolling Andersen oplyste, at der har været planer fremme fra Trafik og Veje om at ændre krydset til et lysreguleret vejkryds.

Fællesrådet opfordrede til at indsende disse forslag og øvrige emner og kommentarer til Prioriteringslisten til Fællesrådet på info@tilst.info senest medio september 2014, således at disse kan blive koordineret og indarbejdet i den reviderede liste over bemærkninger til Anlægsprogram 2015.

Der var ros fra Søhøjen for den foreløbige sti af stenmel fra Søhøjen til busstoppestedet for bus 3A.

Ad 6. Regnskab
Kasserer Jesper Kolling Andersen gennemgik regnskabet med tilhørende bemærkninger. Resultatet er et underskud på 33.678,92 kr. som hovedsageligt skyldes afholdelsen af Fællesrådets 25 års jubilæum samt ydelse af tilskud til lokalområdet. . Egenkapitalen er reduceret med underskuddet og udgør pr. 31.12.2013, 64.226,15 kr.

Regnskabet kan ses her.
Bemærkningerne til regnskabet kan ses her.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 6a. Fastsættelse af kontingent
Kassereren foreslog uændret kontingent, 125,00 kr. pr. år pr. medlemskab. Forslaget blev vedtaget.

Ad 7. Valg
Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

Randi Smitsdorf (genvalg)
Knud Erik Byrialsen (genvalg)

Som suppleanter for bestyrelsen blev valgt:
Kaj Jensen (genvalg)
Lars Lund Jensen (genvalg)

Som kritiske revisorer blev valgt:
Anette Østerhaab (genvalg)
Søren Hygum (nyvalg)

Ad 8. Eventuelt
Knud Erik Byrialsen fortalte, at Fællesrådets 25 års jubilæum i 2013 blev fejret ved en hyggelig reception på Kultur- og Sundhedscenter Havkær, hvor også beboerne efterfølgende blev bespist med overskydende mad fra receptionen.

Ud over Byrialsen selv har også Randi Smitsdorf og Jesper Kolling Andersen været i Fællesrådet i 25 år, hvilket blev anerkendt med en beskeden vingave.

Generalforsamling blev afsluttet i god ro og orden.

Referent   Formand
Bent Danielsen  Knud Erik Byrialsen

Før generalforsamlingen fortalte beboerrådgiverne hos AL2bolig, Charlotte Guldberg Klokker og Jan Houborg Andersen om deres boligsociale arbejde hovedsageligt omkring beboerne i Langkærparken. Fællesrådet har været inde over mange af de tiltag og initiativer der er iværksat, herunder bydelsportalen tilstliv.dk, velkommen til Tilst folderen, bogmærket samt et virksomhedsnetværk.

Beboerrådgiverne oplever, at det er den individuelle tilgang til de unge i området, der har ført til resultater, således at flere af de unge nu har gennemført en skoleuddannelse og er kommet i videregående uddannelse eller beskæftigelse.

Gruppen af unge er nu splittet op i to, én gruppe der er godt på vej, og én gruppe der stadig har problemer. En koordineret indsats mellem Børn & Unge, SSP og AL2bolig i området og i den opstillede Pavillon (værested for de unge) på parkeringspladsen i Langkær har virket. Der arbejdes med at genindføre traditioner, frivillige indsatser, basar, fastelavnsfest, lektiehjælp, sundhedsvejledning, økonomisk- og juridisk rådgivning samt at skabe et solidt netværk blandt beboerne i området.

Det tilstræbes at nogle af de pædagoger, som de unge møder, går igen i forskellige sammenhænge, idet det gør overgangen fra et forløb til et andet meget nemmere for de unge.

Det forventes, at et nyt blivende Aktivitetshus for Langkærparken kan stå færdigt inden udgangen af 2014.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt møde med politiker i Aarhus Byråd, Ango Winther (næstformand i teknisk udvalg) som fremlagde følgende:

Viborgvej
Der er ifølge Ango Winther (AW) ikke meget positivt at sige omkring en løsning af trafikproblemerne på Viborgvej. Der er dog i denne byrådsperiode en flertalsgruppe bag Trafik og Veje, og der skal her i foråret laves en indstilling til Trafik og Veje med prioritering af de eksisterende trafikproblemer, som efter AW´s opfattelse SKAL løses og arbejderne udføres i denne byrådsperiode.

Statens planer om ny motorvej fra Tilst-rundkørslen til Viborg ligger desværre pt. underdrejet på grund af en strid om linjeføringen. En endelig beslutning om motorvejen kunne ellers betyde, at Aarhus Kommune var nødt til at udbygge Viborgvej på strækningen fra rundkørslen i Tilst til Hasle.

Knud Erik Byrialsen fremførte, at der løbende fra kommunens side godkendes nye erhvervsprojekter i og omkring Tilst og Viborgvej uden at infrastrukturen udbygges i takt hermed. Hver gang beskrives i planerne at ”eksisterende veje skal anvendes”.

Anette Østerhaab fremførte det meget uhensigtsmæssige i, at der er blevet lukket for venstresving, både ud fra og ind på Marienlystvej ved Herredsvej. AW oplyste at venstre-svings-forbuddet vil blive ophævet når den anden halvdel (vognbanedel) af Herredsvej snarest bliver ibrugtaget.

Det blev fremført, at rundkørslen på Viborgvej sinker trafikken, og at et lyskryds i stedet ville give mulighed for at afvikle trafikken på en langt mere hensigtsmæssig måde. Trafikken er ikke lige stor på alle ”fire ben” hvilket der meget bedre kan tages højde for med et trafikstyret lyskryds. AW var enig heri.

Der var forslag om en trafiktælling på Havkærvej for at underbygge at vejen om morgenen og om eftermiddagen bliver brugt som genvej uden om den overfyldte Viborgvej.

Den dårlige belysning mange steder i Tilst-området blev nævnt, og AW oplyste, at der allerede pågår en omfattende udskiftning i hele kommunen til bedre og mere energibesparende LED lamper.

Manglende beplantning omkring Busterminalen på Munkevejen ud mod Viborgvej blev fremført af Jesper Kolling Andersen. AW opfordrede til at indsende forslaget til kommunen.

Den manglende godkendelse og byggetilladelse til Aktivitetshuset i Langkærparken har været bremset af en strid om betaling for en ny buslomme. AW mente at have godkendt projektet og undersøger det nærmere.

Øvrige kommentarer og forslag vedrørende trafiksituationen i Tilst kan fremsendes til Fællesrådet på info@tilst.info hvorefter det vil indgå i Fællesrådets prioritering.

Eventuel direkte henvendelse til Ango Winther kan rettes på aw@byr.aarhus.dk

Referat 2013

Referat af generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00 på Kultur- og Sundhedscenter Havkær

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Beretning

4. Indkomne forslag

5. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent

6. Valg:

På valg:
Bent Danielsen (villig til genvalg)
Jesper Kolling Andersen (villig til genvalg)
John Lønskov (villig til genvalg)

Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 kritiske revisorer

7. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
Formand Knud Erik Byrialsen bød velkommen, orienterede om at næstformand i kommunens tekniske udvalg, Ango Winther var blevet forsinket af et andet møde, og at denne, modsat det annoncerede i indkaldelsen til generalforsamlingen, ville komme efter generalforsamlingen og fortælle om de seneste projekter i Tilst-området.

Knud Erik Byrialsen foreslog som dirigent Randi Smitsdorf. Randi Smitsdorf blev valgt, og denne konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet (indkaldelsen er udsendt den 22. februar 2013).

Ad 2. Godkendelse af dagsorden
Randi Smitsdorf gennemgik punkterne på dagsordenen, og denne blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3. Beretning
Formanden Knud Erik Byrialsen aflagde beretning med følgende emner:

To projekter
Det første projekt, som Knud Erik Byrialsen har deltaget i, er et projekt ledet af beboerrådgiver i AL2bolig, Jan Houborg Andersen, vedrørende den sociale helhedsplan for Langkærparken, gående ud på at skabe et virksomhedsnetværk i Tilst med afsæt i en social forpligtigelse til at forsøge at finde elevpladser til områdets unge. Der har i projektet været afholdt to møder hvor udvalgte virksomheder i området har været indbudt, men der har været et skuffende fremmøde.

I forbindelse med den forestående helhedsplan for renovering af Langkærparken påtænker AL2bolig i udbudsmaterialet, at indskrive en forpligtigelse for de involverede virksomheder til at oprette et vist antal elevpladser. 20-30 % af de unge i Tilst-området er uden læreplads, og projektet har desværre endnu ikke tilvejebragt nogen lærepladser eller aftaler med virksomhederne i området.

Det andet projekt, som Knud Erik Byrialsen har deltaget i, er en viderebearbejdning af den tidligere ”Velkommen til Tilst” folder. Der arbejdes dels med at lave en mindre papirudgave med nyttige oplysninger samt en bydelsportal på internettet med fakta og historier fra Tilst. Portalen forventes at ”gå i luften” den 1. juni 2013, men kan allerede nu smugkigges på domænet www.tilstliv.dk

Projektet har kunnet lade sig gøre dels med nogle af Fællesrådets midler, der i en årrække har været øremærket til ajourføring af den tidligere udsendte folder, samt ved at trække på multimediedesigner Brindusa Teodoridis, som er ansat på Tilst Skole og stationeret på AL2boligs projektkontoret.

Hele arbejdet med bydelsportalen foregår i et samarbejde mellem AL2bolig, Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj, Børn og Unge – Aarhus kommune, Tilst skole, Tilst Bibliotek og Langkær Gymnasium.

Det er foreløbig tanken, at en kommunikationsmedarbejder i AL2bolig skal ajourføre tilstliv.dk, og den nye folder tænkes omdelt til ca. 4.100 husstande i Tilst-området. Børn og Unge betaler for trykningen af folderen, Fællesrådet bruger ca. 25.000 kr. til formålet og Tilst skole stiller IT-udstyr til rådighed. Der vil være links på bydelsportalen til de lokale foreninger.

Medlemsforeningerne af Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj opfordres desuden til at meddele eventuelle adresseændringer pr. e-mail til Fællesrådet via www.tilst.info så medlemslisten kan blive ajourført.

Ravnerok
Tidligere blev der afholdt byfest i Tilst under navnet ”Mosefesten” hovedsageligt på initiativ af de lokale institutioner i området. Men på grund af besparelser på området meldte institutionerne efterhånden fra og festen gik i sig selv. I år 2000 opstod Natteravnene i Tilst, og for at fremme kendskabet til og få rekrutteret flere ansvarlige voksne til det frivillige arbejde startede Natteravnene igen et årligt arrangement under navnet ”Ravnerok”.

I 2013 afholdes Ravnerok den 1. juni fra kl. 11.00 – 16.00 på arealet mellem TST og DBU/Langkær Gymnasium med familievenlig musik og underholdning. Fællesrådet bidrager økonomisk og er med i planlægningen og udførelsen af Ravnerok.

Affaldsindsamling
Der har de seneste to år ikke været afholdt affaldsindsamling i Tilst, og der trænger derfor hertil. Aarhus kommune stiller gerne affaldscontainere til rådighed (bringer og henter gratis), og Fællesrådet opfordrer derfor personer, der skulle have lyst og mulighed herfor til at tage initiativ til at arrangere en affaldsindsamling. Det blev af forsamlingen bemærket, at flere papirkurve ved stoppestederne måske kunne reducere mængden af affald i området. Men de skal jo også tømmes.

Boliger til autister
Fællesrådet har ved John Lønskov deltaget i et af Aarhus kommune indkaldt orienteringsmøde angående planlagte nye boliger for autister i nærheden af Langkær gymnasium. Gymnasiet ville gerne indgå i et samarbejde med kommunen om delvis anvendelse af boligerne til sine internationale elever, men kommunen har ikke været interesseret heri.

Kommunen henholder sig til, at der er tale om gamle amtsjorder, der er udlagt til institutionsformål. Det virker som om, at kommunen lytter, men ikke hører efter. Det blev bemærket fra de tilstedeværende, at det kan være et problem at integrere autister og studerende side om side i samme bebyggelse.

25 års jubilæum
Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj har den 18. maj 2013 (op til Pinsen) 25 års jubilæum, og jubilæet markeres den 1. juni 2013 – samme dag, som der afholdes Ravnerok og bagagerumsmarked. Foreløbig er det tanken, at der arrangeres morgenkaffe + rundstykker i TST-cafeen og en efterfølgende reception med deltagelse af politikere og tidligere bestyrelsesmedlemmer i Fællesrådet.

Knud Erik Byrialsen efterlyste andre gode forslag. Der blev foreslået afholdelse af receptionen i et udendørs telt med musikalske indslag fra de seneste 25 år.

Herefter forespurgte Henning Sørensen, Søhøjen, om Fællesrådet havde hørt mere til den planlagte nærbutik ved Tilst Parkvej, den manglende bom ved Fakta-butikken på Tilst Skolevej samt de manglende cykelstativer ved endestationen for linje 3A. Knud Erik Byrialsen oplyste, at der fra Fællesrådet til kommunen var kommenteret på de fremsendte planer omkring nærbutikken ved Tilst Parkvej samt rettet henvendelse til Ango Winther vedrørende manglende bom og cykelstativer, og henviste i øvrigt til at spørge Ango Winther selv på mødet efter generalforsamlingen.

Herefter godkendte generalforsamlingen beretningen.

Ad 4. Indkomne forslag
Henning Sørensen, Søhøjen havde før generalforsamlingen fremsendt følgende forslag, som Randi Smitsdorf fremlagde:

”Fællesrådets prioriteringsliste overfor Aarhus kommune, skal altid gennemgås og godkendes på den årlige generalforsamling. Prioritetsrækkefølgen skal altid godkendes af de fremmødte medlemmer af Fællesrådet. Det var ønskeligt, at prioriteringslisten bliver lagt på Fællesrådets hjemmeside som et separat punkt.”

Henning Sørensen motiverede herefter forslaget og efterlyste, hvordan prioriteringslisten egentlig bliver til?

Jesper Kolling Andersen oplyste, at listen fremkommer ved, at Fællesrådet modtager input fra beboerne i området og planer for området fra Aarhus kommune, hvorefter Fællesrådet behandler de samlede ønsker, og prioriterer disse.

I september måned modtager Fællesrådet så en samlet anlægsliste fra kommunen, og i oktober måned indkaldes Fællesrådene til et møde med kommunen angående den samlede overordnede plan. Her har hvert Fællesråd så lejlighed til at fremlægge sin egen prioriterede liste over de anlægsarbejder, man finder nødvendige at få udført i området.

Disse indgår så i den plan, der efterfølgende skal behandles politisk i Byrådet, og her fastlægges så den endelige prioritering af de arbejder, der skal udføres. For at illustrere hvor svært det er at få sine ønsker igennem, kan nævnes, at der i kommunen er ønskede anlægsarbejder fra de samlede Fællesråd for ca. 120 millioner kr. og der er afsat 18 millioner kr. hertil på budgettet.

Randi Smitsdorf fremførte, at Henning Sørensens forslag, om at generalforsamlingens fremmødte medlemmer skulle godkende prioriteringslisten, ville betyde, at Fællesrådet ikke i det efterfølgende år ville kunne ændre på prioriteringen af ønskerne eller tage nye vigtige ønsker på listen. Henning Sørensen var enig i denne betragtning og med udeladelse af denne del af forslaget, blev det herefter vedtaget af generalforsamlingen med følgende ordlyd:

”Fællesrådets prioriteringsliste overfor Aarhus kommune skal altid gennemgås og fremlægges på den årlige generalforsamling og lægges på Fællesrådets hjemmeside www.tilst.info .”

Ad 5. Regnskab
Kasserer Jesper Kolling Andersen gennemgik regnskabet med få bemærkninger.  Resultatet er et overskud på 886,37 kr. og en egenkapital på 97.905,07 kr. Regnskabet blev godkendt.

Ad 5a. Fastsættelse af kontingent
Kassereren foreslog uændret kontingent, 125,00 kr. pr. år pr. medlemskab. Forslaget blev vedtaget.

Henning Sørensen, Søhøjen, spurgte til, hvad Fællesrådet gør for at hverve nye medlemmer. Knud Erik Byrialsen oplyste, at Fællesrådet som sådan ikke er opsøgende, men at enhver forening eller institution i Fællesrådets område (postnummer 8381) kan indmelde sig i Fællesrådet. Efter ønske vil en medlemsliste blive lagt på Fællesrådet hjemmeside www.tilst.info.

Ad 6. Valg
Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
Bent Danielsen (genvalg)
Jesper Kolling Andersen (genvalg)
John Lønskov (genvalg)

Som suppleanter for bestyrelsen blev valgt:
Kaj Jensen (genvalg)
Lars Lund Jensen (genvalg)

Som kritiske revisorer blev valgt:
Birte Skaade (genvalg)
Anette Østerhaab (genvalg)

Ad 7. Eventuelt
Intet.

Generalforsamling blev afsluttet i god ro og orden.

Referent   Formand
Bent Danielsen  Knud Erik Byrialsen

Herefter blev der afholdt møde med politiker i Aarhus Byråd Ango Winther (næstformand i teknisk udvalg) som fremlagde følgende:

Trafik
Der er i øjeblikket mange ting i gang i Tilst området. Ango Winther og Fællesrådet har aftalt at mødes mindst én gang om året for at drøfte trafik, lokalplaner, kollektiv trafik m.v.
Af påtænkte tiltag vedrørende vejene er der i øjeblikket udvidelsen af Viborgvej, en ny tosporet forbindelsesvej fra Bredskiftevej til Herredsvej og en udvidelse af Anelystvej. Sidstnævnte er tænkt gjort bredere, og Bent Danielsen foreslog at man samtidig etablerede et nyt lyskryds i T-krydset Skjoldhøjvej/Anelystvej.

Udvidelsen af Viborgvej afventer statens planer om ny motorvejslinje (nordlig eller sydlig) fra rundkørslen på Viborgvej. Projektet med en udvidelse af Viborgvej er med i kommunens anlægsplan og er anslået til ca. 200 millioner kr.

Lokalplaner
Ango Winther præsenterede nye lokalplaner for henholdsvis Viborgvej/Havkærvej (2 stk.), Tilst Vestervej (2 stk.) og Blomstervej (1 stk.)

Ved Viborgvej/Havkærvej har et bilfirma ønsket udarbejdet én lokalplan, hvor der skal etableres værksted og biludstilling med udkørsel til Blomstervej. Den anden plan omfatter en butik til pladskrævende varer muligvis ELGiganten.

Ved Østermarksvej/Blomstervej er der udarbejdet en lokalplan, der betyder, at der kan etableres blandet erhverv og boliger indenfor samme område.

Ved Tilst Vestervej/Gedingvej har der meldt sig en bygherre, som ønsker at bygge i henhold til lokalplanen. Det betyder, at kommunen nu anser det for at være bygherrens opgave at etablere et fortov langs Tilst Vestervej fra Søhøjen til linje 3A´s endestation. Der blev efterlyst oplysning om, hvornår der forventes bebygget på stedet, og dermed hvornår det kan forventes at fortovet etableres.

Da Ango Winther ikke kunne give noget entydigt svar, blev det foreslået, at der anlægges et foreløbigt fortov i form af en sti med stenmel, indtil et rigtigt fortov ville kunne etableres. Ango Winther ville arbejde herfor. Han ville desuden forsøge at få pæle opsat ved det allerede etablerede helleanlæg, idet bilerne ifølge beboerne i Søhøjen kører meget tæt på rabatten for at komme udenom hellen, og dermed betænkeligt tæt på fodgængerne.

Vedrørende lokalplanen Tilst Parkvej/Tilst Vestervej, som muliggør etableringen af en ny Netto butik søgte Ango Winther de tilstedeværendes holdning til et forslag om at ændre den store rundkørsel på stedet (Viborgvej) til et lyskryds. Alle var enige om, at en rundkørsel afvikler trafikken bedre end et lyskryds.

Kollektiv trafik
Fællesrådet har tidligere efterlyst muligheden for at hele Tilst blev til zone 2 område, men skillelinjen mellem zone 2 og 3 går for øjeblikket ved Kultur- og Sundhedscenter Havkær. Ango Winther oplyste, at han ved forhandling har fået igennem at zoneskiftet mellem zone 2 og 3 pr. 30. juni 2013 flyttes til stoppestedet for linje 19 ved Søhøjen.

Ango Winther redegjorde for hvordan den nye kollektive trafikplan pr. 8. august 2011 blev til. Der var tale om en bunden opgave for politikerne, hvor målet var at spare i alt 45 millioner kr., og derfor blev der ud fra omfattende passagertællinger etableret et helt nyt trafiknet med A-linjer med hyppige afgange og almindelige linjer med færre afgange.

Allerede nu er to linjer revurderet og lavet om til 20 minutters drift i stedet for halvtimes drift baseret på de faktiske passagertal, idet ”passagertallet afgør køreplanen”.
Ango Winther oplyste, at billetautomaterne var blevet mere stabile. Der er endnu steder med midlertidige stoppesteder med skilt anbragt på en stump togskinne og uden læskur. Ango Winther oplyste, at stoppestederne overvejes nedlagt, og derfor ikke skal forventes fuldt etableret.

Andet
Langkærparkens helhedsplan med torvedannelse mod Tilst Skolevej afventer stadig kommunens godkendelse af vejomdannelsen ved Haurumsvej. Ango Winther oplyste, at sagen da allerede havde været forbi hans bord og var godkendt.

Vedrørende den manglende bom ved Fakta mod Tilst Skolevej oplyste Ango Winther, at han den 12. marts 2013 havde sendt en e-mail til ejeren af Fakta-bygningen (Difko A/S) om straks at få etableret bommen på ny.

Det blev påpeget, at der mangler fortov frem til Tilst Kirke. Ango Winther opfordrede til at sende ham en e-mail herom (aw@byr.aarhus.dk), hvorefter han vil komme og bese stedet. Det samme gælder T-krydset Blomstervej/Østermarksvej hvor der er farlige forhold for cyklister.

De manglende cykelstativer ved linje 3A´s endestation er bestilt ifølge Ango Winther, men endnu ikke opsat.

Ango Winther viste også den overordnede plan for de kommende Cyklistmotorveje, herunder den planlagte cykelsti fra Tilst via Skejby til Aarhus C.

Ango Winther takkede herefter for at han måtte komme til Tilst og fremlægge de lokale tiltag, og det blev mødt med akklamation.

Referat 2012

Referat af generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj mandag den 26. marts 2012 kl. 19.30 i Tilst Sognegård

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Beretning

4. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent

5. Valg:

På valg: Randi Smitsdorf (villig til genvalg)
Knud Erik Byrialsen (villig til genvalg)

Valg af 2 suppleanter

Valg af 2 kritiske revisorer

6. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
Formand Knud Erik Byrialsen bød velkommen og foreslog som dirigent Jesper Kolling Andersen.
Jesper Kolling Andersen blev valgt og denne konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet (indkaldelse udsendt den 8. marts 2012). De 18 deltagende i generalforsamlingen + bestyrelsen præsenterede sig med oplysning om hvilke foreninger/institutioner de repræsenterede.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden
Henning Sørensen, afd. 123 Vestergården, foreslog at dagsordenen blev udvidet med et punkt 3a: Indkomne forslag, hvilket blev taget til efterretning. Dagsordenen blev godkendt med denne ændring.

Ad 3. Beretning
Formanden Knud Erik Byrialsen aflagde beretning med følgende emner:

Trafikken
Siden 1988 har der været problemer med ”tilsanding” på Viborgvej i myldretiden. Fællesrådet har gentagne gange påpeget problemet overfor Aarhus Kommune både direkte og via avisartikler. Senest er det oplyst, at den nye påtænkte motorvej til Viborg vil generere yderligere 4.000 biler i døgnet på Viborgvej, hvilket betyder, at de alternative veje, eksempelvis Tilst Vestervej, vil blive yderligere belastet.
Politikernes svar er hver gang det samme, nemlig, at der ingen midler er til en udvidelse af Viborgvej – kun byggelinjerne, der skal muliggøre en udvidelse består. Byggetilladelser udstedes uden hensyn til den manglende trafikafvikling, herunder nybyggeri på Tilst Parkvej, Busterminal på Munkevejen, erhvervsområde på Gammel Viborgvej, ny dagligvarebutik på hjørnet af Tilst Parkvej/Tilst Vestervej, erhvervsområde overfor McDonnalds og i Eldalen samt Ny Landsby ved Marienlyst.
Blandt deltagerne var der en bekymring for motorvejsprojektet, som vil generere betydeligt mere trafik på Gammel Viborgvej og tilsvarende Marienlystvej i forbindelse med forlægningen af Herredsvej. Det blev foreslået at opsætte ”Gennemkørsel forbudt” skilte ved Statoil og Gasa, for at hindre gennemgående trafik på Tilst Vestervej – Havkærvej. En sådan mulighed har Fællesrådet tidligere drøftet med Politiet, som er imod dette. End ikke en fodgængerovergang ved Tilst Skole kan Politiet gå med til at etablere.

Tilst Vestervej
Angående manglende fortov og en krydsningshelle på Tilst Vestervej har der været afholdt et møde den 14. februar 2012 med deltagelse af politikerne Ango Winther og Jan Ravn Christensen samt repræsentanter for beboerne i Søhøjen. Mødet resulterede i, at Fællesrådet i samarbejde med beboerne udarbejdede en anmodning til Aarhus Kommune, Trafik og Veje, om etablering af et fortov fra Søhøjen til buslinje 3A´s endestation på Tilst Vestervej samt en krydsningshelle ud for Søhøjen. Anmodningen er afsendt til Aarhus kommune den 18. marts men Aarhus Kommune har på tidspunktet for generalforsamlingen endnu ikke svaret på eller bekræftet modtagelsen af henvendelsen.
Fællesrådet har i forbindelse med anmodningen ændret ovennævnte projekter til at have 1. prioritet på ønskelisten overfor Kommunen i forhold til Viborgvej, som herefter har 2. prioritet. Flere af deltagerne bakkede op om denne ændrede prioritering, da det vurderes som mere sandsynligt, at mindre projekter frem for de større projekter, vil have bedre chance for at blive realiseret for nuværende. Enkelte beboere har ydermere efterfølgende selv skrevet til Ango Winther om samme emne, og det blev oplyst at Institutionerne i området bakker op om ovenstående forslag. Formanden fastholdt dog vigtigheden af at blive ved med at påpege problemerne omkring den manglende udvidelse af Viborgvej overfor politikerne.

Fakta bommen
Bommen, der forhindrer fri kørsel fra Faktabutikkens parkeringsplads ud på Tilst Skolevej, er fjernet (ligger vist på taget af Faktabutikken). Problemet har været drøftet med Ango Winther, der har oplyst, at bommen var en betingelse for, at Faktabutikken kunne blive placeret det pågældende sted. Ango Winther har lovet at forholdet bliver bragt i orden snarest.

Nytænkning – Inklusion
Knud Erik Byrialsen har været inviteret og deltaget i et møde på Koldkærgård angående inklusion af de unge i Tilst området. Mange af de unge deltager ikke i nogen form for tilbudte aktiviteter (eksempelvis ikke i sportsaktiviteter eller i ungdomsklub). Tilst er nu udpeget til forsøgsområde, og der er begrundet håb om, at der er realiteter bag, eftersom direktørerne for de berørte forvaltninger deltager, og disse skal udarbejde en konkret indstilling til Byrådet om de planlagte tiltag i slutningen af april måned.
Knud Erik Byrialsen er med i to nedsatte grupper – den ene hvor kontakten mellem de unge og erhvervslivet i Tilst området skal fremmes, og den anden med henblik på at udbrede kendskabet til det, der foregår i Tilst området, herunder at foretage en revidering af den tidligere udarbejdede pjece – ”Velkommen til Tilst”. Knud Erik Byrialsen foreslog forgæves på Koldkærgård-mødet, at de samlede fritidsmidler blev uddelt til Tilst området, som herefter selv kunne forvalte pengene.
Egon Axelsen bemærkede, at Langkærparken arbejder for at åbne op for fritidsaktiviteter i området samt for et nyt beboerhus på hjørnet af Tilst Skolevej og Langkærvej. Knud Erik Byrialsen oplyste, at der har været gjort flere forsøg med opholdssteder til de unge i området, men det er hver gang strandet på problemer på grund af manglende voksentilsyn, eksempelvis Vestergården. Der var enighed om, at der skal arbejdes på at styrke ungdomsklubben i området, for at få aktiveret de få unge, der ødelægger det for de mange. Et tiltag, der i øjeblikket har succes, er den nyetablerede bokseklub under TST. Fællesrådet har tilbudt at sponsere boksehandsker, men mangler stadig en konkret ansøgning fra TST herom.

Åbnet bibliotek
Aarhus Kommune har i forbindelse med spareforliget i 2011 vedtaget, at også Tilst Bibliotek skal være delvis ubemandet (med selvbetjening). Knud Erik Byrialsen og flere af de tilstedeværende udtrykte bekymring i den anledning, især med hensyn til en gruppe utilpassede unge, som allerede nu optræder truende for personalet på biblioteket.

Ravnerok 2012
Natteravnene i Tilst i samarbejde med flere af de lokale foreninger og institutioner, herunder Fællesrådet, afholder for femte gang familiearrangementet Ravnerok lørdag den 2. juni 2012 i tidsrummet kl. 11.00 – 16.00 ved TST Aktivcenter, Tilst Skolevej 13. Arrangementet er gratis og for hele familien. Det blev oplyst på generalforsamlingen af blandt andre Genbrugsen i Tilst støtter arrangementet økonomisk.

Fællesrådsseminar 2012
Den 5. marts 2012 blev der i Rådhushallen afholdt det årlige seminar for alle fællesråd i Aarhus Kommune. Seminaret var en udveksling af synspunkter mellem Fællesrådene, embedsmændene og politikerne på overordnet plan.

Beretningen blev godkendt.

Ad 3a. Indkomne forslag
Dirigenten fremlagde det indkomne forslag fra afd. 123, Vestergården, Henning Sørensen om, at der altid skal udarbejdes et retvisende og fyldestgørende referat af generalforsamlingen, og referatet skal tilsendes fællesrådets medlemmer senest 3 uger efter generalforsamlingen, eventuelt sammen med kontingentopkrævningen.
Knud Erik Byrialsen beklagede det sene og noget mangelfulde referat fra 2010 og lovede at Fællesrådet fremover vil tilstræbe at overholde det indkomne forslag, som ikke kunne bringes under afstemning på grund af den sene tilvejebringelse. Referatet vil desuden blive offentliggjort på Fællesrådets hjemmeside: www.tilst.info
I forbindelse med hjemmesiden blev der stillet forslag om, at den bliver opdateret med en prioriteringsliste over de ønskede projekter, Fællesrådets vedtægter og en medlemsliste. Fra Fællesrådets side blev der forespurgt, om der var tilstedeværende, som ville fungere som Webmaster for hjemmesiden. Unge med et studieprojekt omkring udarbejdelse af hjemmesider blev foreslået fra forsamlingen.

Ad 4. Regnskab
Kasserer Jesper Kolling Andersen gennemgik regnskabet med få bemærkninger. Resultatet er et underskud på 4.179,73 kr. Regnskabet blev godkendt. Regnskabet kan læses her. Bemærkninger til regnskabet kan læses her.
Der var forespørgsel på hvorvidt Fællesrådet støtter Djurslands Bank, som støtter mange tiltag i lokalområdet. Knud Erik Byrialsen oplyste, at det var af praktiske årsager (netbank), at Fællesrådet hidtil har benyttet Nordea og Danske Bank.

Ad 4a. Fastsættelse af kontingent
Kassereren foreslog uændret kontingent, 125,00 kr. pr. år pr. medlemskab. Forslaget blev vedtaget.

Ad 5. Valg
Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
Randi Smitsdorf (genvalg)
Knud Erik Byrialsen (genvalg)

Som suppleanter for bestyrelsen blev valgt:
Kai Jensen, Todderupparken 11
Lars Lund Jensen, Mosedraget 25

Som kritiske revisorer blev valgt:
Birte Skaade (genvalg)
Anette Østerhaab (genvalg)

Ad 6. Eventuelt
Knud Erik Byrialsen takkede for fremmødet, men undrede sig over, at de lokale institutioner ikke er bedre repræsenteret på generalforsamlingen, eventuelt ved deres bestyrelsesformænd.

Generalforsamling blev afsluttet i god ro og orden.

True den 27. marts 2012

Referent Formand
Bent Danielsen Knud Erik Byrialsen

Referat 2011

Referat af generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj torsdag den 31. marts 2011 kl. 19.30 i Tilst Sognegård

Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj afholdte den årlige ordinære generalforsamling i Tilst-Kasted Sognegård, Havkærvej 9, 8381 Tilst, torsdag den 31. marts 2011.

Til generalforsamlingen var der kun 5 deltagere udover bestyrelsen. Det laveste antal i mange år. Det skyldes måske, at der ikke var kontroversielle emner på dagsordenen.

Generalforsamlingen indledtes med, at projektmedarbejder Charlotte Guldberg Klokker orienterede om Medborgercenter Tilst.

Selve generalforsamlingen drejede sig mest om trafikproblemerne i vort område. Fællesrådet har over for kommunen mange gange problematiseret trafikproblemerne sidst i en skrivelse, hvor der blev gjort opmærksom på, hvad kommunen enten har etableret eller vil etablere langs Viborgvej:

 1. Busterminal (er etableret)
 2. Erhvervsområde lige overfor busterminalen
 3. Nybyggeri ved Tilst Parkvej
 4. Et nyt byområde – Brendstrup eller Tilst
 5. Byggeri ved Tilst Vestervej/Havkærvej
 6. Villabyggeri ved Blomstervej
 7. Højhusbyggeri ved Bredskiftevej

Der blev drøftet vedligeholdelsen af Mosen mellem Langkærparken og Græsvangen.

Kontingent er uændret 125,00 kr., som er opkræves på girokort eller via elektronisk regning. Der kan også indbetales direkte i bank eller via netbank på følgende konto:

Bankreg.nr. 1931 Kontonr. 0270683770.

Aarsrapporten 2010 kan læses her!

3 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

Bestyrelsen:

Randi Smitsdorf
Jesper Kolling Andersen
John Lønskov
Bent Danielsen
Knud Erik Byrialsen

Suppleanter:

Frank Wacherhausen
Inga Hygum

Revisorer:

Anette Østerhaab
Birthe Skaade

På bestyrelsens vegne

Knud Erik Byrialsen
Fællesrådsforman