Prioriteringsliste

Fællesrådet har prioriteret anlægsarbejderne i vort område, og første prioritet er:
1. Viborgvej, forbedret fremkommelighed, projekt 543 Vort største ønske i over 25 År, og er ikke blevet mindre aktuelt gennem tiden. For at kunne binde områderne Tilst, True og Skjoldhøj sammen, ønskes den nuværende tunnel under Viborgvej erstattet af en bred passage mellem de 2 områder, enten ved at Viborgvej graves ned i en tunnel på noget af strækningen, eller ved en bro mellem områderne. Kommentar fra CBA: Ønsket er et økonomisk tungt projekt og ligger i øvrigt ikke i udviklingsplanerne for Tilst/True. Den nuværende tunnel anses for en udmærket stiforbindelse på tværs af Viborg
2. Blomstervej, cykelsti (enkeltrettet) langs nord/vestsiden, fra rundkørslen v. Havkærvej, projekt 1016 Ca. 700 m enkeltrettet cykelsti i nord/vestsiden af Blomstervej og ophævelse af dobbeltrettet færdsel på den eksisterende fællessti langs syd/Østsiden. Kommentar fra CBA: Cykelsti langs vest/nordsiden af Blomstervej vil blive projekteret snarest til udførelse i løbet af de nærmeste par År. Stien er relevant, fordi den eksisterende sti i sydsiden af Blomstervej er for smal som dobbeltrettet sti, og projektet aktualiseres af den fremtidige byudvikling på GASA-grunden og ved Blomstervej/Marienlystvej og af den kommende supercykelsti, der vil krydse Blomstervej ved Østermarksvej.
3. Tilst Vestervej, Frømosevej, Kronborgvej, delt sti, projekt 228 Færdiggørelse af hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningen Havkærvej, Tilst Vestervej Kommentar fra CBA: Ønsket om særlige cykelstier langs Tilst Vestervej vurderes ikke i sig selv at kunne prioriteres, da den mindre vej Tornballevej, parallelt med Tilst Vestervej, kan benyttes om cykelforbindelse. Ønsket vil dog blive vurderet i sammenhæng med ønsket om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Tilst Vestervej. Forvaltningen vil indledningsvis foretage trafiktælling og hastighedsmåling på vejen for at vurdere problemets omfang.
4. Anelystvej, forlængelse af buslomme, projekt 550
På nær udvidelsen af buslommerne er nedenstående niveaufri adgang etableret i juli 2019.
Det er et ønske, at der i forbindelse med en forlængelse af buslommerne på Anelystvej ved True-Holmstrupgårdsvej, etableres sti med niveaufri adgang til busstop 3A fra True og fra Skjoldhøjparken. Den eneste mulige nuværende adgang til busstoppestedet for bus 3A er via trapper, hvilket forhindrer handicappede, ældre beboere samt brugere med barnevogn i at benytte bussen. Problemet er også på den anden side af vejen ved stoppestedet mod Skjoldhøjparken, her bør forholdene for handicappede og folk med barnevogne m.v. også forbedres mellem stoppestedet og stisystemet. Kommentar fra CBA: Forvaltningen vil overveje, hvordan et projekt for buslommen og trappen/forbindelsen til stien kan udformes. Projektet vil indgå i prioriteringen af mindre vejarbejder til udførelse i 2017. Projektet anses ikke for højt prioriteret og kan ikke garanteres udført i 2017.
5. Æbeløvej/Nekseløvej/Venøvej, projekt nr. 1046 Mulighed for hastighedsdæmpende foranstaltninger undersøges. Der køres med høj hastighed på disse veje. Specielt ønskes foranstaltninger (hastighedsdæmpning) hvor stier krydser øst/vest, hvor der ikke er tunneller under de tre veje. Kommentar fra CBA: Der arbejdes med et forsøgsprojekt, hvor der nemmere og billigere, men med samme resultat, kan indføres hastighedszoner i større områder. Når dette arbejde er overstået vil der blive set på muligheden for at indføre hastighedszoner andre steder i kommunen og her vil dette område være et af dem der kigges på først.
6. Tilst Vestervej, fortov, projekt 838 Det er stadig et stort ønske af få anlagt dette fortov, også inden byggemodningen, der forlyder at kunne trække ud. Kommentar fra CBA: Lokalplanarbejdet har været i bero længe, men der går “rygter” om, at der er en ny lokalplan på vej.
7. Havkærvej/Græsvangen-Bysmedevej, projektnr. 89 Det er et ønske fra flere sider at dette kryds lysreguleres. Ønsket er blevet aktuel igen på grund af stigende trafik i området. Kommentar fra CBA: Byrådet har den 31. August i år vedtaget at lukke Bysmedevej og forbedre oversigtsforholdene på det sydøstlige hjørne afkrydset Bysmedevej/Havkærvej/Græsvangen. Lukning og oversigtsforholdene forventes udført i 2016 En signalregulering af krydset har været ønsket i flere År, men stilles fortsat i bero m.h.p. En vurdering af, hvorvidt trafikken på Havkærvej vil falde, når fremkommeligheden på Viborgvej forbedres efter den igangværende ombygning af tre kryds.
8. Anelystvej/Skjoldhøjvej Tydeliggørelse af krydset Anelystvej/Skjoldhøjvej, der har allerede været flere ulykker på stedet. Desuden har bybusserne svært ved at komme rundt i krydset, når de kommer fra Anelystvej og skal dreje ind på Skjoldhøjvej.  Det ville være ønskeligt, at der blev etableret en højresvingsbane på Anelystvej, for biler der kommer fra syd og skal til højre ad Skjoldhøjvej.
9. Hastighedsdæmpende bump i True By Etablering af 1 nyt hastighedsdæmpende bump på True Byvej (ud for nr. 23) og 2 bump på Trueholmvej (et ud for nr. 14 og et midt imellem Trueholmvej 16 og True Byvej 27) . Begrundelsen er at hastigheden på den gennemgående trafik i True er for høj i forhold til oversigtsforholdene, og at der tidligere allerede er etableret tilsvarende bump med 30 kilometers zoner i True på indfaldsvejene Langhøjvej, Espenhøjvej og Opkærsvej.
10. Todderupparken og Tilst Vestervej a)  Todderupparken med omkringliggende villaveje ønsker højre vigepligt erstattet med hajtænder. b)  Vej-chikaner på Tilst Vestervej c)  Helleanlæg nær krydset Tilst Vestervej og Tilst Parkvej.
11. Hastighedsdæmpning på Gedingvej Hastighedsdæmping på Gedingvej fra byskilt til kirken.
–  
12. Hastighedsdæmpning på Bysmedevej.
18.09.2019 – Fællesrådet Tilst, True & Skjoldhøj