TilstTruePrioriteringsliste april 2023

1. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Tilst Vestervej og Havkærvej.

Der køres med stor hastighed og mange bruger vejene som smutvej ud til Viborgvej. Fællesrådet forudser endvidere, at der i årene fremover vil blive endnu mere trængsel, når Tilst bliver endnu mere udbygget og når den nye bydel ud ad Marienlystvej bliver en realitet.

Kommentar fra Teknik & Miljø:

Hastighedsdæmpning Tilst Vestervej, Havkærvej – Denne forventes indstillet til Anlægsprogrammet for 2023. 
Projektet omfatter etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Havkærvej og den vestlige delstrækning af Tilst Vestervej. Den nordlige delstrækning af Tilst Vestervej er facadeløs indtil evt. udvikling af lokalplansområde. Der etableres indtil videre ikke hastighedsdæmpende foranstaltninger på denne delstrækning. Derudover vil der være en delstrækning af Havkærvej hvor foranstaltninger udgår, da denne delstrækning er en del af det kritiske net for den kollektive trafik med hyppig drift heraf.

Såfremt byrådet vedtager projektet igennem anlægsprogrammet, tages der kontakt til fællesrådet og opstartes dialog om løsningsmuligheder.

I projekteringen medtages mulige tiltag i krydset Havkærvej/Bysmedevej/Græsvangen. Der er ikke afsat finansiering til disse tiltag, men der ønskes et sammenhængende projektforslag.

2. Krydset Græsvangen/Havkærvej.

Vi betragter krydset som farligt, idet beboere tæt på krydset oplyser, at der sker mange uheld i krydset.

Se ovenfor vedrørende Teknik og Miljø kommentarer.

3. Venstre/højresvingsbaner ind til Strynøvænget.

Beboere på Strynøvænget oplever farlige situationer/uheld, når de bremser ned/holder på Holmstrupgårdvej for at komme ind på Strynøvænget.

Kommentar fra Teknik og Miljø:

Svingsporene vil være til gavn for et meget begrænset antal borgere i forhold til den anlægssum de forudsætter. Der undersøges hvorvidt strækningen er ramt af uheld, såfremt der ikke forekommer en gevinst i forhold til trafiksikkerheden som følge heraf afvises forslagene.

4. Tilst Vestervej, fortov.

Kommentar fra Teknik & Miljø:

Afventer byggemodning via ny lokalplan.

5. Trafikdæmpende foranstaltninger i og omkring True Skov.

Kommentar fra Teknik & Miljø:

Der ses nærmere på muligheder i forbindelse med det kommende projekt fra Grønne områder omkring True Skov. Derudover afventes effekten af vigepligtsændringen ved BaneDanmarks projekt for Selkærvej.

6. Rundkørsel Havkærvej/Blomstervej

Det er mange uheld og nærved uheld i rundkørslen, specielt cyklisterne har det svært.

Kommentar fra Teknik & Miljø:

Der ønskes en opstramning af specielt konflikten mellem cyklister der krydser Havkærvej med bilister der kører ud ad Havkærvej. Bilister er ikke forberedte på de cyklister, som fortsætter over Havkærvej. Der er udarbejdet et projekt hvor cyklisterne trækkes ud af rundkørslen. Fællesrådet synes det begrænser cyklisterne og forventer, at flere vil lægge sig i cirkulationsarealet. Muligheder undersøges. Fællesrådet efterspørger en lukning af Marienlystvej som løsning. Det resterende vejnet og specielt Herredsvej vurderes ikke at kunne klare en sådan lukning. Trafikforholdene i området vurderes i midlertidig at ændres væsentligt i forbindelse med Ny Brendstrupvej.

7. Støjskærm ind mod private boliger på Brynhøjvænget, Tilst Parkvej og Anelystparken.

Kommentar fra Teknik & Miljø:

Derudover vendte vi igen kort situationen omkring trafikstøj specielt fra Viborgvej. Der blev efterspurgt etablering af støjskærme/støjvolde. Jævnfør kommunalfuldmagtsreglerne må kommunen ikke begunstige enkeltpersoner eller virksomheder. Det betyder, at kommunen som udgangspunkt kun har mulighed for at etablere støjværn eller andre støjdæmpende foranstaltninger, der kommer almenvældet til gode eller etableres i forbindelse med etablering af nye veje eller udvidelse af eksisterende vejnet hvor der igennem VVM er pålagt et krav herom. 
Kort fortalt betyder det, at kommunen ikke har mulighed for at etablere støjværn eller andre støjdæmpende foranstaltninger, der kun nedbringer støj og genere for enkelte eller et begrænset antal af private grundejere, medmindre der i en VVM-redegørelse vurderes at konsekvenserne for udvidelse af vejnettet kræver støjskærm på specifikke strækninger, som resultat af stigningen i trafikstøj.

VVM-rapporten for udvidelse af Viborgvej til 4 spor forholder sig til den lovgivning, der gælder på tidspunktet for udarbejdelse af VVM-rapporten.

I Aarhus er der i kommuneplanens generelle rammebestemmelser, fastsat de retningslinjer som kommunen arbejder efter på støjområdet. Disse tager afsæt i den gældende vejledning på området (Støj fra veje, Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007).

Det er i VVM-rapporten på baggrund af en støjkortlægning af situationen med den fremskrevne trafikmængde konkluderet, at det alene er ved Eldalen, hvor der inden ombygningen er støjniveauer under 58 dB og at disse stiger til over 58 dB, hvilket medfører behov for opsætning af støjafskærmning jf. kommuneplanens rammebestemmelser. På øvrige strækninger ligger støjstigningen under 1 dB og holder sig inden for rammerne i kommuneplanen.

Viborgvej forsynes med en støjgunstigbelægning, der tager toppen af støjen. Og vejen bliver anlagt i overensstemmelse med VVM-rapporten.

Det at VVM-rapporten ikke har påvist behov for støjafskærmning langs Viborgvej er dog ikke ensbetydende med at boligerne ikke er belastet af vejtrafikstøj. De er støjbelastet over grænsen for nyt boligbyggeri og det er derfor også forståeligt, at de kan føle sig generet af støj fra vejen, men ombygningen af Viborgvej giver imidlertid ikke anledning til væsentlige ændringer og dermed er der ikke med afsæt i rammebestemmelserne grundlag for at ændre på forholdene.

8. Hastighedsdæmpning Tilst Østervej/Bysmedevej.

Det er fællesrådets opfattelse at forsøgsordningen med 40 km/t. ikke nedsætter hastigheden tilstrækkeligt.

Kommentar fra Teknik & Miljø:

Tilst Østervej/Bysmedevej er med i forsøgsordningen for 40 km/t, fase 1, yderligere behov for hastighedsdæmpende tiltag afventer effektvurderingen fra forsøgsordningen.

9. Hastighedsdæmpning på Tilst Skolevej.

Kommentar fra Teknik & Miljø:

Der etableres et sæt pudebump og muligvis variable hastighedstavler i forbindelse med projektet for ”Et samlet Tilst”. Projektet forventes udført i 2023.

Prioritetslistens punkter er drøftet på generalforsamling i Fællesrådet d. 24. april 2023.

Fællesrådet d. 26. april 2023