Prioriteringsliste

Fællesrådet har følgende anlægsarbejder i vort område, som vi ønsker fremmet:
1. Viborgvej, udvidet til 4 spor – Er godkendt af byrådet 20.12.2020. For at kunne binde områderne Tilst, True og Skjoldhøj sammen, ønskes den nuværende tunnel under Viborgvej erstattet af en bred passage mellem de 2 områder, enten ved at Viborgvej graves ned i en tunnel på noget af strækningen, eller ved en bro mellem områderne. De nuværende tunneler under Viborgvej trænger i den grad til en modernisering/nyt design. Kommentar fra CBA: Ønsket er et økonomisk tungt projekt og ligger i øvrigt ikke i udviklingsplanerne for Tilst/True. Den nuværende tunnel anses for en udmærket stiforbindelse på tværs af Viborg.
2. Blomstervej, cykelsti (enkeltrettet) langs nord/vest siden, fra rundkørslen v. Havkærvej op til Supercykelstien.
En stor del af den er udført, men der mangler dog et mindre stykke.
Kommentar fra CBA: Under udførsel. Stien er relevant, fordi den eksisterende sti i sydsiden af Blomstervej er for smal som dobbeltrettet sti, og projektet aktualiseres af den fremtidige byudvikling på GASA-grunden og ved Blomstervej/Marienlystvej og af den kommende supercykelsti, der vil krydse Blomstervej ved Østermarksvej.
3. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Tilst Vestervej og Havkærvej og cykelsti på Tilst Vestervej.
Kommentar fra CBA: Ønsket om særlige cykelstier langs Tilst Vestervej vurderes ikke i sig selv at kunne prioriteres, da den mindre vej Tornballevej, parallelt med Tilst Vestervej, kan benyttes om cykelforbindelse. Ønsket vil dog blive vurderet i sammenhæng med ønsket om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Tilst Vestervej/Havkærvej. Forvaltningen vil indledningsvis foretage trafiktælling og hastighedsmåling på vejen for at vurdere problemets omfang. Afventer normalisering af trafikken. Prioriteres i 2021/22
4. Anelystvej, forlængelse af buslomme. Busserne er så lange at de stopper trafikken på Anelystvej, når de holder ind ved stoppestedet.
5. Tilst Vestervej, fortov, projekt 838 Det er stadig et stort ønske af få anlagt dette fortov, også inden byggemodningen, der forlyder at kunne trække ud.
Kommentar fra CBA: Afventer byggemodning via nye lokalplan.
6. Anelystvej/Skjoldhøjvej. Tydeliggørelse af krydset Anelystvej/Skjoldhøjvej, der har allerede været flere ulykker på stedet. Desuden har bybusserne svært ved at komme rundt i krydset, når de kommer fra Anelystvej og skal dreje ind på Skjoldhøjvej. Det ville være ønskeligt, at der blev etableret en højresvingsbane på Anelystvej, for biler der kommer fra syd og skal til højre ad Skjoldhøjvej.
Kommentar fra Mobilitet: Er i anlægsprogram for 2022.
7. Cykelsti på Gedingvej.
Kommentar fra Mobilitet: Ikke muligt med cykelsti/2-1 vej med vejens oversigtsforhold og bredde. Det undersøges mulighed for opgradering af rekreativ sti i.f.m. skovrejsning. Finansiering mangler.Viborgvej forbedres efter den igangværende ombygning af tre kryds.
8. Blomsterkvarteret med de mange villaveje ønsker højre vigepligt erstattet med hajtænder.
9. Hastighedsdæmpning i Gammel Tilst, Bysmedevej og Gedingvej – sidstnævnte fra byskilt til kirken. Bysmedevej er stærkt trafikeret i myldretid.
10. Tunnel under Tilst Skolevej v/Tilst Skole trænger ligeledes til et nyt design.
11. Trafikdæmpende foranstaltninger i og omkring True Skov, grundet øget mængde af trafik og øget hastighed.
–  
12. Venstresvingsbane ind til Strynøvænget.
13. Venstresvingsbane ind til Holmstrupgård kvarteret.
14. Udvidelse af højresvingsbane på Agerøvej ved krydset til Holmstrupgårdvej. 
15. Støjskærm i.f.m. Viborgvej udvidelsen ind mod private boliger på Brynhøjvænget og Tilst Parkvej
16. Støjskærm i.f.m. Viborgvej udvidelsen ind mod private boliger ved Anelystparken.
27.01.2021 – Fællesrådet Tilst, True & Skjoldhøj