Referat af generalforsamlingen i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj

onsdag d. 8. september 2021 kl. 19.30 i Bydelshuset.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Randi Smitsdorf som dirigent, hvilket blev godkendt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt i

overensstemmelse med gældende vedtægter.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Beretning

Viborgvej.

Fællesrådet har igen, igen henvendt sig til kommunen for at høre om, hvor

langt processen med Viborgvejs udvidelse var kommet.

I august 2020 fik vi et svar, der lød på, at man ville starte først på foråret

2021. Det skete så ikke, men nu er man i gang – endelig.

Lad os glædes ved det.

Det har været en lang og sej kamp.

Nyhedsbreve.

På sidste generalforsamling blev der efterlyst mere kommunikation fra Bestyrelsen.

Det tog bestyrelsen ad notam og har udsendt nyhedsbreve december 2020, marts

2021 og august 2021.

Det vil vi fortsætte med fremover, når der er nyt at dele.

Sammenhængende Tilst/Langkær.

Der har været afholdt flere møder både virtuelt og fysisk om, hvad der skal ske

med Tilst.

Det er en lang proces og der er ikke vedtaget en endelig plan for området.

Der er dog sket enkelte ting, som I ved selvsyn kan se på Tilst Skolevej og Haurumsvej.

Der arbejdes med 3 områder: skole, fritid og beplantning.

Tryghedsnetværk.

Fællesrådet deltager stadigvæk i Tryghedsnetværket, som er et samarbejde mellem

Aarhus Kommune, politiet, BoTrygt og fællesrådene.

Der er flere møder om året og på disse møder får vi bl.a. indbrudstal for de enkelte

områder i Aarhus Kommune.

Der var arrangeret et virtuelt møde med 70 – 80 deltagere fra 8381 d. 21. januar 2021.

Indbydelsen til mødet foregik via e-boks.

På dette møde gennemgik man, hvordan man kunne undgå indbrud.

Der var en omtale af BoTrygtposer og bestyrelsen havde til generalforsamlingen

skaffet 100 poser, som hurtigt ”fik ben at gå på”.

Lokalplaner.

Fællesrådet har modtaget besked fra kommunen om, at der planlægges udarbejdelse

af 2 lokalplaner i vores område.

Det drejer sig om et område ved Tilst Vestervej og Gedingvej.

Kommunen oplyser følgende:

I kommuneplanen er størstedelen af arealet udlagt til bolig-, erhvervs- og offentlige formål,

mens en mindre del af området er udlagt til rekreativt område i form af støjfølsom an-

vendelse.

Det andet område er ved Blomsterlunden 10, hvor arealet indgår i et område, hvor der er

mulighed for at bygge både boliger og erhverv.

Vi afventer udkastet til lokalplanerne.

Blomsterfrø.

I nyhedsbrevet i august blev der omtalt, at der var mulighed for at søge om blomsterfrø.

Bestyrelsen ved ikke om nogen har søgt, da ansøgningen ikke skulle sendes via fællesrådet.

Sidste uddeling i vores område var til Langkærparken og Langkær Gymnasium.

Tilskud til arrangementer.

I nyhedsbrevet i august var der også omtalt muligheden for at søge tilskud til sociale

arrangementer (ikke til vejfester). Arrangementer som henvender sig til et bredere

publikum.

Tilst Bypark.

Fællesrådet har fået en henvendelse ang. brugen af Tilst Bypark.

Her tænkes der på discgolfbrugerne, som bruger deres baner meget flittigt.

Parken bliver meget slidt og det er til tider farligt at bevæge sig i parken på grund af

flyvende ”genstande” fra discgolfspillerne.

Det trænger til en nærmere drøftelse mellem parterne, således at der bliver fundet

en acceptabel løsning.

Til slut blev der gjort opmærksom på vores hjemmeside: www.tilst.info og vores side på

Facebook.  

Beretningen blev godkendt.

4. Indkomne forslag.

Ingen

5. Prioriteringsliste.

Der blev efterlyst mere belysning i vores område.

Fartdæmpning Tilst Østervej og Bysmedevej.

Det vil trafikgruppen tage med næste gang, der er møde med kommunen.

6. Regnskab.

Regnskabet gennemgået og det blev bestyrelsen pålagt at udsende rykkere for

manglende betaling af kontingent.

Regnskabet blev godkendt.

Kontingentet forblev uændret på 125 kr.

7. Valg.

På valg:              John Lønskov

                              Ole Thorup

                              Jesper Malling

Alle blev genvalgt.

Suppleanter:    Allan Petersen

                              Carsten Smitt

Bilagskontrollanter: Søren Hygum

                                       Anette Østerhaab

8. Evt.

Intet.