Formål:

§ 1. Foreningens navn: Fællesrådet – Tilst, True og Skjoldhøj

§ 2. Fællesrådets mål er at fremme gode sociale arrangementer og sociale netværk.
Fællesrådets formål er at være borgernes talerør til byråd og den kommunale forvaltning.
Fællesrådets mål er at samle menighedsråd, skoler, børneinstitutioner, grundejer- og beboerforeninger, idrætsklubber og lokale foreninger.
Det er et forum, hvor man drøfter og løser fælles opgaver.
Fællesrådets årlige generalforsamling er såvel bestyrelsens som fællesrådets øverste myndighed.

§ 3. Området består af Tilst, True og Skjoldhøj. Alle der bor, arbejder eller på anden måde føler sig knyttet
til området, kan tilslutte sig fællesrådet. Tilslutningen sker ved henvendelse til fællesrådet.
Overholder man ikke ovenstående, kan man ikke optages i fællesrådet.

Generalforsamling:

§ 4. Til generalforsamlingen har alle kontingentbetalende adgang og stemmeret.
Fællesrådet vælger hvert år i marts eller april medlemmer til bestyrelsen til at forestå det løbende arbejde og være kontaktfolk for fællesrådet.
Dagsordenen til generalforsamlingen sendes ud senest 14 dage før mødet
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden/ bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Forslagene lægges på fællesrådet hjemmeside senest 4 dage før generalforsamlingen
På generalforsamlingen vælges 5 medlemmer: så vidt muligt mindst én repræsentant fra boligforeningerne/grundejerforeningerne i området, mindst én repræsentant fra institutionerne i området og mindst én repræsentant fra det frivillige foreningsarbejde i området.
Valg til bestyrelsen gælder for to år ad gangen. 3 repræsentanter vælges i ulige år og 2 repræsentanter i lige år.
Derudover vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
Generalforsamlingen vælger 2 af hinanden og af bestyrelsen uafhængige bilagskontrollanter.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen fremlægger et referat senest 14 dage efter generalforsamlingen på fællesrådets hjemmeside.

Koordination i området:

§ 5. De tilsluttede foreninger, institutioner med flere opfordres til at orientere bestyrelsen om aktiviteter af generel interesse for områdets beboere med henblik på opslag på bydelsportalen og fællesrådets hjemmeside.

Økonomi:

§ 6. Fællesrådets drift finansieres via offentlige tilskud, overskud fra egne aktiviteter, medlemskontingent og frivillige bidrag.

§ 7. Fællesrådet kan søge om tilskud til kulturelle og sociale beboeraktiviteter i Tilst, True og Skjoldhøj.
§ 8. Kassereren aflægger regnskab på fællesrådets generalforsamling.

Foreningens opløsning:

§ 9. Forslag til ændringer af vedtægter skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen.
Ændringer af vedtægter kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte.

§ 10. Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal af de fremmødte på to af hinanden følgende generalforsamlinger i fællesrådet.

§ 11. I tilfælde af opløsning af fællesrådet anvendes den eventuelle formue til sociale og kulturelle aktiviteter i området.

Vedtaget d. 25. april 2022.