Før Rådmand Bünyamin Simsek fik ordet redegjorde fællesrådsformanden for den ”kamp”, som Tilst-området har ”kæmpet” vedrørende udvidelsen af Viborgvej:

Før kommunesammenlægningen i 1970 pegede man i Tilst på, at Viborgvej ville blive et problem.

D. 3. juli 1981 skrev stadsingeniørens kontor: Viborgvej er planlagt udvidet til 4 spor.

Der har været afholdt borgermøder om trafikken i 1982 og 2 gange i 1990´erne med skiftende rådmænd.

Der blev lavet flere VVM-undersøgelser og der er lavet byggelinier – der er gjort klar.

I mellemtiden benytter trafikanterne Tilst-området som en smutvej i stedet for Viborgvej.

I 2014 var der en byrådsbeslutning om udvidelsen af Viborgvej.

Der blev afsat 150 millioner og det forlød, at arbejdet skulle starte i 2018.

Det kom ikke til at holde stik.

VVM-undersøgelsen var ikke klar og indstillingen til byrådet var ikke lavet.

Dags dato har indstillingen endnu ikke været forelagt byrådet.

Fællesrådet føler sig til grin – vi bliver trukket rundt i manegen – føler at kommunen tager gas på os.

Rådmanden redegjorde for arbejdet i Teknik og Miljø med mange opgaver og for få ansatte.

Der kommer snart en lokalplan for et nyt boligområde Tilst Vestervej/Havkærvej. Forventer igangsætning af lokalplan medio 2019. Muliggør boligbebyggelse i form af tæt-lav og åben-lav/parcelhuse samt plejeboliger.

Der arbejdes med en eventuel udbygning og udvikling af Anelystparken.

Dernæst omtalte Rådmanden 4 projekter som trafikgruppen under Fællesrådet har diskuteret med kommunen om.

Projekt 1: Ramper til buslommer på Anelystvej er med i anlægsprogram 2019 og er i proces.

Projekt 2: En svingbane Skjoldhøjvej/Anelystvej er ikke med i anlægsprogrammet endnu.

Projekt 3: Cykelsti fra Tilst til Geding. Det er ikke muligt at lave cykelsti på strækningen, men der arbejdes i stedet for på en alternativ løsning med en sti gennem et grønt areal syd for Gedingvej. Der mangler dog finansiering.

Projekt 4: Fortov på Tilst Vestervej. Fortovet skal anlægges i forbindelse med ny lokalplan og byggemodning. Kommunen holder fast i, at bygherren etablerer fortovet.

Viborgvej: Rådmanden orienterede om, at processen var i gang. Indstillingen om udvidelsen af Viborgvej er endnu ikke fremlagt i Byrådet. Det forventede Rådmanden, at det snart ville ske. Dernæst skal det i høring og dernæst vedtagelse i Byrådet. Så kommer det i udbud.

Rådmanden forventer, at hvis der ikke kommer forsinkelser, vil udvidelsen af Viborgvej være færdig i 2021.

Der var flere spørgsmål til Rådmanden bl.a. om trafikdæmpende foranstaltninger i Gl. Tilst, Geding og Skjoldhøjparken samt manglende svar på trafiktællinger i området.

Med hensyn til trafikdæmpende foranstaltninger svarede Rådmanden, at det var der rigtig mange ønsker om fra de forskellige lokalområder. Men der var ingen penge til det her og nu. Dog var der afsat penge til dette formål i 20/21, så vi kunne da håbe at komme i betragtning til den tid.

Der var stor tilfredshed med Rådmandens besøg på generalforsamlingen.

Dernæst gik vi over til selve generalforsamlingen ca. 20.30.

1.  Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Randi Smitsdorf  som dirigent, hvilket blev godkendt.

Randi konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt i overensstemmelse med gældende vedtægter.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Beretning

Fællesrådsformanden orienterede i beretningen om:

  • Deltaget i Tryghedspartnernetværk om forebyggelse af indbrud. Antal af indbrud i 8381 Tilst har desværre haft en lille stigning i 2018 i forhold til 2017. Derfor arbejdes der på at etablere et informationsmøde efter sommerferien.
  • Der har været afholdt møder om uro på P-pladsen foran bageren forårsaget af en gruppe unge. Der har været henvendelse fra Brynhøjvængets Grundejerforening til bl.a. Fællesrådet. Der arbejdes på sagen med forskellige tiltag.
  • Fællesrådet har deltaget i det årlige fællesrådsseminar, hvor der bl.a. blev givet en redegørelse for planerne om harmonisering af vejene. Det hører de berørte grundejerforeninger mere om direkte fra kommunen.
  • Fællesrådene har igen i år mulighed for at søge om at få tildelt en portion forårsblomstrende løg, som kan berige lokalområderne med blomsteroplevelser. Hvis I er interesseret skal I indsende jeres ansøgning via Fællesrådet på adressen www.tilst.info . Fællesrådet skal sende en evt. ansøgning senest 2. juni 2019.
  • Fællesrådet prøver i samarbejde med Lokalcenter Havkær at skaffe en bus. Der er skabt en kontakt med Mercedes/Renault i Tilst om de kunne være behjælpelig med at skaffe en bus på lempelige vilkår. I skrivende stund er der ikke en afklaring.
  • Fællesrådsformanden omtalte den forestående ”Byfest” d. 3. maj.
  • Der blev også gjort opmærksom på vores hjemmeside: www.tilst.info .

Beretningen blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

5. Prioriteringsliste

Trafikgruppen er en del frustreret over den manglende kommunikation vedr. vores ønsker på prioriteringslisten, men trafikgruppen fortsætter deres ihærdige arbejde med at løse trafikproblemerne i vores område.

6. Regnskab

Bent Danielsen gennemgik regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

Kontingentet forblev uændret.

7. Valg

På valg:

Allan Petersen (villig til genvalg)

John Lønskov (villig til genvalg)

Bent Danielsen (ikke villig til genvalg)

Efter ”valghandlingen” blev følgende valgt:

John Lønskov

Ole Thorup

Jesper Malling

Suppleanter:

1. suppleant: Allan Petersen

2. suppleant: Kai Jensen

Begge revisorer: Anette Østerhaab og Søren Hygum blev genvalgt.

8. Evt.

Fællesrådsformanden takkede Bent Danielsen for hans store arbejde i bestyrelsen. Dog vil Bent fortsat tage sig af arbejdet med vores hjemmeside.