Nyhed oprettet 21.04.2024

I Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj, har vi afsluttet årets generalforsamling og vores afgående formand Knud Erik Byrialsen har valgt at stoppe efter at have stået i spidsen for fællesrådet igennem 36 år.
Os i den nye bestyrelse vil gerne takke Knud Erik Byrialsen for den ekstrem store indsats han har gjort for Tilst.
Han har været med til at skabe Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj og har kæmpet for alt fra forbedringer af Viborgvej, sikker skoleveje, forbedre sammenhængskraften i Tilst, etablering af natteravnene i Tilst og meget mere.
Den nye formand for fællesrådet er Dennis Cassøe.
Referat fra generalforsamlingen under menupunktet Generalforsamling.

Nyhed oprettet 14.03.2024

FÆLLESRÅDET
Tilst, True og Skjoldhøj – Tilst Bibliotek – 8381 Tilst – 87 13 18 20

Der indkaldes til den årlige generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj.

Tid: MANDAG d. 8. april 2024 kl. 19.00

Sted: Bydelshuset – Langkærparken

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Beretning

4. Indkomne forslag

5. Prioriteringsliste
Findes på www.tilst.info

6. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent

7. Valg

På valg:

Randi Smitsdorf (genopstiller)
Knud Erik Byrialsen (genopstiller ikke)

Valg af 2 suppleanter

Valg af 2 bilagskontrollanter

8. Evt.

P. b. v.

Knud Erik Byrialsen

Vi vil gerne have tilmelding af hensyn til traktement.
Tilmelding: info@tilst.info eller SMS til 2324 5742 senest d. 1. april.

—————————————————————————————————————–

Nyhed oprettet 06.05.2023

Referat af generalforsamlingen i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj mandag d. 24. april 2023 kl. 19.00 i Bydelshuset kan læses under “Generalforsamling” – “Referat 2023” eller her!

—————————————————————————————————————

Nyhed oprettet 28.03.2023

FÆLLESRÅDET
Tilst, True og Skjoldhøj – Tilst Bibliotek – 8381 Tilst – 87 13 18 20

Der indkaldes til den årlige generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj.

Tid: MANDAG d. 24. april 2023 kl. 19.00

Sted: Bydelshuset – Langkærparken

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Beretning

4. Indkomne forslag

5. Prioriteringsliste
Findes på www.tilst.info

6. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent

7. Valg

På valg:

Jesper Malling genopstiller ikke
John Lønskov genopstiller
Ole Thorup genopstiller

Valg af 2 suppleanter

Valg af 2 bilagskontrollanter

8. Evt.

P. b. v.

Knud Erik Byrialsen

Vi vil gerne have tilmelding af hensyn til traktement.
Tilmelding: info@tilst.info eller SMS til 2324 5742 senest d. 17. april.

——————————————————————————————————————

Nyhed oprettet 09.05.2022

Referat af generalforsamlingen i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj afholdt mandag d. 25. april 2022 kl. 19.00 i Bydelshuset kan nu læses her:

Referat 2022

————————————————————————————————————-

Nyhed oprettet 26.09.2021

Støtte til grønne tiltag i lokalområdet

Aarhus Kommune ønsker at støtte grønne tiltag i lokalområdet. Nærmere herom kan læses her: http://www.tilst.info/wp-content/uploads/2021/09/2021-Stoette-til-at-plante-i-lokalomraadet.pdf

—————————————————————————————————————

Nyhed oprettet 26.09.2021

Referatet fra Generalforsamlingen

Referatet fra Generalforsamlingen afholdt den 8. september 2021 ligger nu på hjemmesiden under “Generalforsamling” eller her: http://www.tilst.info/referat-2021/

—————————————————————————————————————–

Nyhed oprettet 30.08.2021

Indkaldelse til Generalforsamling 2021

FÆLLESRÅDET
Tilst, True og Skjoldhøj – Tilst Bibliotek – 8381 Tilst – 87 13 18 20

Der indkaldes til den årlige generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj.

Tid: ONSDAG d. 8. september 2021 kl. 19.30

Sted: Bydelshuset – Langkærparken

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Beretning

4. Indkomne forslag
Der er ikke indkomne forslag

5. Prioriteringsliste
Findes på www.tilst.info

6. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent

7. Valg

På valg:
John Lønskov villig til genvalg
Ole Thorup villig til genvalg
Jesper Malling villig til genvalg

Valg af 2 suppleanter

Valg af 2 kritiske revisorer

8. Evt.

P. b. v.

Knud Erik Byrialsen

Vi vil gerne have tilmelding af hensyn til traktement.
Tilmelding: info@tilst.info eller 2324 5742 senest d. 4. september.

—————————————————————————————————————————–

Nyhed oprettet 26.05.2021

Indvielse af Søbakke Skovbadeskov – kom gerne i bare tæer!
Søbakke Skovbadeskov er jeres nye skov på grænsen mellem Tilst
og Geding Kasted Mose. Vi indvier det nye rekreative naturområde
med skovbadning og sanselige oplevelser som tema nu på
lørdag d. 29. maj 2021, og vi vil gerne have dig med. Klik her og læs mere

——————————————————————————————————————————

Nyhed oprettet 20.03.2021

Der har været afholdt virtuelt møde med Teknik og Miljø den 26. februar 2021 hvor Fællesrådets liste over trafikforbedringer blev drøftet:

1. Viborgvej, udvidet til 4 spor

Mulighederne for at forbedre eksisterende tunneler under Viborgvej drøftes. AAK vil se på mulighederne for at forbedre tunneludmunding/skrænter og beplantning/trappe igennem Viborgvej udvidelsesprojekt. Derudover er der ønske om at se på belysning. Derudover er der ønske om at se på etablering af rigtig tunnel ved Tilst Parken som i dag kun er et rør. AAK undersøger om nogle af disse ønsker kan løftes med i Viborgvejprojektet.

Opfølgning: Projektet for udvidelse for Viborgvej har ikke planer om at gøre yderligere ved tunnelerne end af forlænge dem. Det er desværre udenfor den økonomiske ramme at opgradere/ændre på de tilstødende arealer, belysning eller andet. Vi har stukket en forespørgsel ud til vores driftsafdeling om de kunne løfte en evt. opgave med at se på jeres ønsker.

2. Blomstervej, cykelsti (enkeltrettet) langs nord/vest siden, fra rundkørslen v. Havkærvej op til Supercykelstien

Cykelstiprojektet er på vej. Afventer ekspropriationssag.

3. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Tilst Vestervej og Havkærvej og cykelsti på Tilst Vestervej

Der arbejdes ikke på cykelsti på Tilst Vestervej – cyklister henvises i stedet til Græsvangen. Der er udført hastighedsmålinger på strækningen. Der er mindre hastighedsoverskridelser. AAK har lagt ønsket i projektdatabase til prioritering i et kommende Anlægsprogram. Der kører busser, så evt. hastighedsdæmpning vil formentlig være pudebump. På den facadeløse del af strækningen på Tilst Vestervej foreslås opskiltning af hastighed til 60 km/t.

4. Anelystvej, forlængelse af buslomme

Buslomme er i dag smalle og bussen tilbageholder trafik. Der er tale om en A-linje så der er mange afgange. Der køres med ledbusser så bussen kan ikke være i lommen. AAK vil lægge et projektønske i projektdatabase til om udvidelse af buslommer i længden til at kunne rumme ledbusser. Der arbejdes på prioritering i et kommende Anlægsprogram.

5. Tilst Vestervej, fortov

AAK vil ikke etablere fortov, henviser til kommende byggemodning. Beklageligt at lokalplansprojektet ikke kører så hurtigt som forventet. Stenmelsti er blevet udbedret i 2020. Indtil der etableres fortov må brugere henvises til den midlertidige stenmelsti.

6. Anelystvej/Skjoldhøjvej

Der har været ønske om at forbedre trafikafvikling og trafiksikkerhed i krydset i længere tid. AAK er enige i at trafikafvikling kan forbedres. Mulighederne drøftes og der er enighed om at arbejde for en højresvingsbane på Anelystvej mod Skjoldhøjvej. Dette vil forbedre den generelle trafikafvikling i krydset. Dette projektønske lægges i projektdatabase til prioritering i et kommende Anlægsprogram. AAK forventer at projektet kan prioriteres i 2022.

7. Cykelsti på Gedingvej

Der ønskes en sikring af bløde trafikanter mellem Tilst og Geding. Der har været undersøgt forskellige muligheder for at sikre forholdene på Gedingvej, fx via 2-1 vej eller stiprojekt. Betingelserne for begge løsninger er desværre ikke til stede. Der arbejdes derimod for et stiprojekt i samarbejde med skovrejsningsprojektet hvor der etableres rekreative stier. Det kan vise sig muligt at få etableret en sti gennem skovrejsningsområdet der forbinder Geding og Tilst. AAK ser bedst mulighed for en stiføring nord om Geding sø med tilslutning til området ved Sortevej. Fællesrådet ønsker at en evt. sti kan kobles mere direkte øst mod børnehuset Søhøjen eller via Gedingvej syd for banen (hvorfra der kan etableres sti frem til Tilst). AAK har lagt ønsket i projektdatabase til prioritering i et kommende Anlægsprogram såfremt det er muligt at opnå et samarbejde med vores Vand og Natur afdeling.

8. Blomsterkvarteret med de mange villaveje ønsker højre vigepligt erstattet med hajtænder

AAK påpeger at ændret vigepligt kan medføre højere hastighed på fordelingsvejene – det opleves andre steder. Det er ikke muligt blot at udvælge nogle af krydsene i villakvarteret og ændre vigepligt – det skal være en gennemgående ændring så bilister ved hvad de kan forvente. Det aftales at FR giver denne besked tilbage til den lokale grundejerforening. Såfremt der stadig er et ønske om vigepligt er grundejerforeningen velkommen til at henvende sig til direkte til AAK.

9. Hastighedsdæmpning i Gammel Tilst, Bysmedevej og Gedingvej

Problematikken er lidt forskellig. Bysmedevej har en meget stor mængde gennemkørende trafik i myldretiden, som dog kører langsomt, udenfor myldretiden køres der hurtigt. Fællesrådet ønsker sig en hastighedszone. AAK vil starte med at udføre en hastighedsmåling når det bliver muligt ift. corona. På baggrund af denne skal det vurderes om en hastighedszone kan komme på tale.
Opfølgning: Der er lavet en hastighedsmåling fra 2018 på Tilst Østervej sydvest for Kastedvej. Den viser en gennemsnitshastighed på 42 kmt. 85% fraktilen, som er det som 85% kører under, er på 49 kmt. Tallene er de samme uanset om man ser på hverdage eller weekend. Jeg har også undersøgt om det skulle forholde sig sådan at gennemsnitshastigheden er anderledes over dagen – det er den ikke, der er meget små udsving – så det vi talte om at der muligvis udenfor myldretiderne køres meget hurtigere kan vi ikke se i målingerne. Om natten er hastigheden en smule højere end om dagen. Vi har derfor ikke noget grundlag for at gå videre med en hastighedsdæmpning af Bysmedevej ud fra dette. Jeg vil gerne, hvis I mener at det er en særlig udfordring med hastighed på Gedingvej i Tilst, bestille en hastighedsmåling her så vi kan se på de konkrete forhold. Derudover hvis I har viden om at trafikken skulle have ændret sig markant siden 2018, som gør at en ny måling på Tilst Østervej kan være relevant hører jeg det også gerne. Hvis ikke vil jeg lukke sagen og afvise ønsket.

10. Tunnel under Tilst Skolevej

Tunnel er utryg og trænger til opfriskning. Borgmesterens Afdeling har et større projekt i gang i området, hvor der b.la. også arbejdes med hastighedsdæmpning på Tilst Skolevej. Forbedring af tunnelen er muligvis en del af dette projekt også. Der ønskes mere kommunikation om projektet og når der igangsættes tiltag/anlæg. AAK følger op på dette.

Opfølgning: Vi har fulgt op på dette. Der etableres en hævet flade i krydset Tilst Skolevej/Haurumsvej. Det planlægges at dette udføres mellem uge 10-18 og at arbejdet vil være færdigt senest primo maj (dog kan der jo opstå uforudsete ting, der påvirker slutdato). Derudover er der planlagt 3 fartdæmpere på Tilst Skolevej. Dette afventer en afklaring om hvilke typer af hastighedsdæmpning vi kan bruge – efter sagen med pukkelbump. Det er usikkert hvornår dette er afklaret i Teknik og Miljø – formentlig i løbet af foråret 2021.

11. Trafikdæmpende foranstaltninger i og omkring True Skov

Der køres hurtigt på de små vej i området. Der er dog tale om små trafikmængder. Selkærvej bliver benyttet som en smutvejsrute. I forbindelse med Banedanmarks projekt om elektrificering bliver vigepligt i krydset Selkærvej/Rætebølvej blive ændret så sidevejen bliver Selkærvej. Det kan måske medføre at det virker mindre oplagt at tage Selkærvejruten. Det kan overvejes om Selkærvej skal lukkes for biltrafik, men kun være åben for cykeltrafik. Det vil forskyde en del mere trafik til Rætebølvej. Det er svært at dæmme op for hastighedsproblematikken da der ikke etableres hastighedsdæmpning i landzone. AAK vil gerne følge udviklingen på vejene i området.

12. Venstresvingbane ind til Strynøvænget
13. Venstresvingbane ind til Holmstrupgård kvarteret

Der ønskes venstresvingbaner på Holmstrupgårdsvej for at sikre bedre trafikafvikling. Selvom ønsket er reelt vurderes omfanget af problemstillingen og antallet af borgere det gavner ikke at være stor – derfor vil det være svært at få prioriteret projekterne i Anlægsprogrammet. Samtidig er svingende trafik med til at holde hastigheden nede. Ønsket afvises derfor.

14. Udvidelse af højresvingsbane på Agerøvej ved krydset til Holmstrupgårdvej

Svingbanen er i dag meget kort og skaber dårlig trafikafvikling. AAK er enig i udvidelse af svingbanen kan medvirke til bedre trafikafvikling. Dette projektønske lægges i projektdatabase til prioritering i et kommende Anlægsprogram.

15. Støjskærm i.f.m. Viborgvej udvidelsen ind mod private boliger på Brynhøjvænget og Tilst Parkvej
16. Støjskærm i.f.m. Viborgvej udvidelsen ind mod private boliger ved Anelystparken

Det er blevet vurderet i projektet om udvidelse af Viborgvej (i miljøvurderingen), at den forøget støjgene som følge af mere trafik og øget vejbredde ikke er tilstrækkelig til at udløse støjafskærmning på de to steder. AAK er således ikke forpligtet til at forbedre forholdene. Indenfor Anlægsprogrammet har vi desværre ikke mulighed for at løfte støjrelaterede projekter. Ønsket afvises derfor. Grundejere har dog selv mulighed for at etablere støjafskærmning. Skulle dette ønskes kan de gå i dialog med AAK om dette og indhente de nødvendige tilladelser.

Opfølgning: De projektansvarlige for udvidelsen af Viborgvej har forklaret at forandret støjforhold som følge af udvidelse af Viborgvej er blevet undersøgt i forbindelse med miljøvurderingen af projektet. Resultatet blev, at der ikke er nogen forpligtigelse til at lave støjafskærmning på de omtalte strækninger. Alle regler er således blevet overholdt – hvis der ønskes flere informationer om dette, kan jeg formidle kontakten til de projektansvarlige.

————————————————————————————————————————–

Fællesrådet – Tilst, True og Skjoldhøj

Nyhedsbrev marts 2021
På grund af Covid-19 sker der ikke alverden i Fællesrådets arbejde.
Men lige nogle ting:

Viborgvej.
Aarhus Byråd har den 16. december 2020 godkendt udvidelsen af Viborgvej til fire spor. Så nu venter vi bare på handling.

Trafik.
2 bestyrelsesmedlemmer (John og Knud Erik) har deltaget i et virtuelt møde om trafikken i vort område.

Vi diskuterede vores prioriteringsliste, som I kan finde på www.tilst.info

Det var et godt møde, hvor vi havde opfattelsen af, at man ikke blot lyttede til os, men også hørte efter. Men lad os nu se.

Covid-19.
Coronaen ”hærger” stadigvæk.

Tilst-områdets tal ligger desværre ”i den forkerte ende”.

Incidenstallet (antal smittede pr. 100.000) er højt. I perioder indtager Tilst førstepladsen i kommunen.

I kan følge med via følgende link:

https://ledelsesinformation.aarhuskommune.dk/aarhus-i-tal/default.aspx?doc=vfs://Global/AARHUS-I-TAL/Covid-19-Oversigt.xview

Indbrud.

Torsdag d. 21. januar var der et virtuelt møde om indbrudsforebyggelse. Der var udsendt invitation via E-boks. 70-80 borgere deltog.

Vi blev præsenteret for indbrudstallene i vort område:

På bestyrelsens vegne

Knud Erik Byrialsen
Fællesrådsformand

——————————————————————————————————————

Fællesrådet – Tilst, True og Skjoldhøj 

Nyhedsbrev december 2020
I løbet af 2020 har Aarhus Kommune aflyst alle møder med fællesrådene.

Det gælder Fællesrådsseminar og møder med Teknisk Forvaltning, hvor trafikken hører under.

Fællesrådet har dog deltaget i et virtuelt møde med Tryghedspartnernetværket.

På dette møde fik vi indbrudstallene i de første 9 måneder for 8381:

Januar                1
Februar             1
Marts                 4
April                   3
Maj                     3
Juni                     14
Juli                       0
August               5
September      5

Den kraftige stigning i juni mener politiet skyldes, at en østeuropæisk indbrudsbande har været på spil.

Det ville jo være rart om indbrud kan undgås.

Tryghedspartnernetværket har derfor fremskaffet en del poser til uddeling i lokalområderne.

Posen indeholder:

2 brochurer med gode råd om forebyggelse

1 mini tænd- og slukur

1 tommestok

1 badge

1 nøglering

Bolcher

Fællesrådet har fået fat i 500 poser, som er blevet fordelt til Tilst Bibliotek og Bydelshuset.

Så hvis I er interesseret kan de hentes der, så længe antallet rækker.

På grund af Corona er begge steder lukket i hvert fald til 3. januar.

Kontingent:

Indtil dato har 33 indbetalt kontingent for 2020, så der mangler nogle indbetalinger.

Der kan indbetales 125 kr. på følgende konto:

Bankreg.nr.  2316                        Kontonr.  0270 683 770

Husk at påføre foreningsnavn.

Fællesrådets bestyrelse ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.

På bestyrelsens vegne

Knud Erik Byrialsen
Fællesrådsformand

——————————————————————————————————————
Generalforsamlingen i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj fandt sted onsdag d. 30. september 2020 kl. 19.00 i Bydelshuset.

Referat fra generalforsamlingen kan ses under punktet “Generalforsamling” og “Referat 2020”.

——————————————————————————————————————-

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

FÆLLESRÅDET
Tilst, True og Skjoldhøj – Tilst Bibliotek – 8381 Tilst – 87 13 18 20

Der indkaldes til den årlige generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj.

Tid: ONSDAG d. 30.september 2020 kl. 19.00

Sted: Bydelshuset – Langkærparken

Dagsorden: 1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Beretning

4. Indkomne forslag

5. Prioriteringsliste
Findes på www.tilst.info

6. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent

7. Valg

På valg: Randi Smitsdorf villig til genvalg
Knud Erik Byrialsen villig til genvalg

Valg af 2 suppleanter

Valg af 2 kritiske revisorer

8. Evt.

P. b. v.

Knud Erik Byrialsen

På grund af Corona vil vi gerne have tilmelding af hensyn til opstilling og traktement.
Tilmelding: info@tilst.info eller 2324 5742 senest d. 23. september.

————————————————————————————————————–
Generalforsamling 2020

Fællesrådets generalforsamling er aflyst indtil videre på grund af coronasituationen.
Ifølge vedtægterne skal der være generalforsamling senest udgangen af april.
Bestyrelsen ser tiden an og afventer situationen.
Antagelig en gang efter sommerferien kommer der en indkaldelse til den årlige generalforsamling.

Forebyggelse af indbrud i Julen 2019

Julen står for døren. For mange er det en tid med familien, god mad og masser af hygge.

Desværre er julen også det tidspunkt på året, hvor der sker flest indbrud. Indbrudstyvene har travlest juleaftensdag, men der er også mange indbrud 23. december og nytårsaftensdag.

forebyggelse_af_indbrud_Jul_2019


Invitation til co-creation workshop – se her:
Workshop_7_ november_2019

Indbydelse til vandring i True Skov – se her:

indbydelse_til_vandring_i_true_skov


Offentliggørelse af Miljøvurdering – Udvidelse af Viborgvej

Udvidelse af Viborgvej til fire spor

Offentliggjort den 8. oktober 2019:

Miljøvurderingen (VVM) og udkast til §25 – Udvidelse af Viborgvej til fire spor

https://www.aarhus.dk/demokrati/hoeringer-og-annoncer/natur-og-miljoeplaner/natur-og-miljoeplaner/2019/oktober/udvidelse-af-viborgvej-til-fire-spor/

Borgermøde

Aarhus Kommune afholder borgermøde i forbindelse med høringen af miljøvurderingen af udvidelsen af Viborgvej til fire spor:

Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 17:00 – 18:30 i Roof Top Lounge, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand.

Deltagelse er gratis, men af hensyn til det praktiske vil vi gerne have tilmelding på: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest den 21. oktober 2019.

Du kan se invitationen her


Anmeldte indbrud og 6 gode råd – se her:
tilst_true_skjoldhoej_juli-2019

Artikel om indbrudssikring – se her:
artikel_sikring_mod_indbrud

Vidste du, at sommerferien er højsæson for indbrud? Heldigvis kan du selv være med til at gøre det svært for tyve at bryde ind i dit hjem. Kender du for eksempel aktiv nabohjælp eller muligheden for at bestille et gratis indbrudstjek? På tryghed.aarhus.dk kan du læse mere om, hvordan du forebygger indbrud. Her kan du også se, hvor mange indbrud, der begås i dit lokalområde.

Ha’ en god sommer!

Venlig hilsen Tryg i Aarhus (Fællesrådet, Østjyllands Politi og Aarhus Kommune)

Referatet fra generalforsamlingen

Referatet fra generalforsamlingen 2019 er nu at finde under punktet “Generalforsamling”

Rewilding i Geding Kasted Mose

Biolog Lars Eg Hoppe har den 29. april 2019 udsendt følgende referat fra Følgegruppemøde af 24. april 2019. Referatet kan ses her:

Rewilding_Geding_Kasted_Mose_24042019

Generalforsamling

Der var indkaldt til den årlige generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj, MANDAG d. 29. april 2019 kl. 19.00.
Sted: Kultur- og Sundhedscenter Havkær, Mosealléen 1 – 3.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning
4. Indkomne forslag
5. Prioriteringsliste
Findes på www.tilst.info
6. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent
7. Valg
På valg: Allan Petersen villig til genvalg
John Lønskov villig til genvalg
Bent Danielsen ikke villig til genvalg

Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 kritiske revisorer
8. Evt.

P. b. v.
Knud Erik Byrialsen

Vi fik besøg af Rådmand Bünyamin Simsek, der gav en orientering om kommunens planer med Tilst, True og Skjoldhøj.

Referat er offentliggjort 09.05.2019 under punktet “Generalforsamling”