Tilst kendes fra ca. år 1200 efter Kristi fødsel og var oprindelig en lille landsby med gårde, kirke, gadekær med marker omkring. Der var kun nogle få hundrede beboere, men i 1968 startede en stor befolkningstilvækst i Tilst, da Aabyhøj Boligforening (nu AL2bolig) byggede boligområdet Langkærparken med godt 800 lejligheder. Byen fik da eget butikstorv med nærkøbsbutikker.

Syd for Viborgvej blev der fra 1968 og frem til 1983 udstykket og udbygget et stort parcelhusområde, Skjoldhøjparken, med i alt 1.014 parceller.
I 1970 åbnede varehuset Bilka – dengang Danmarks største og første af sin slags – på bar mark på sydsiden af Viborgvej i Tilst. Området omkring Bilka har siden udviklet sig til et megacenter med mange forskellige forretninger i erhvervskvarteret Anelystparken, og vest herfor erhvervsområdet Grydhøjparken.

PÅ Tilst Skolevej er idrætsforeningen TST helt central for foreningslivet i Tilst. Biblioteket med Tilst Kasted Lokalhistoriske Arkiv ligger i tilknytning hertil, og overfor, også på Tilst Skolevej, er i 2015 kommet et nyt forsamlingssted, Bydelshuset.

I Tilst findes Tilst Bypark og Langkæret, som er rekreative områder med en Diskgolf-bane. Syd for Tilst og Skjoldhøjparken findes et stort rekreativt naturområde, Skjoldhøjkilen. Syd og vest for landsbyen True ligger True Skov, hvortil der er stiforbindelser.

Fællesrådets område (postnummer 8381 Tilst) har i dag ca. 15.000 indbyggere og bebyggelsen består af en blanding af boligforeninger, andelsboligforeninger, grundejerforeninger, foreninger, offentlige botilbud, skoler, institutioner, dagligvarebutikker, erhvervsbygninger, kirke, gymnasium og lokalcenter.
Bydelen betjenes af Midttrafik med buslinje 3A, linje 19 samt 914 X.

Viborgvej “skærer” i dag Tilst midt over i en nord- og en syd-del, og vejen er dels en fysisk barriere for sammenhængen af Tilst, samt en kilde til problematiske trafikale kødannelser morgen og eftermiddag. Dette bevirker stigende gennemkørende trafik i selve Tilst og True.

Senest er vejkrydsene på Viborgvej omkring Tilst blevet udvidet til fire spor, og Aarhus kommune har tilbage i 2014 besluttet, at der skal udarbejdes en VVM redegørelse for udvidelse af strækningerne imellem krydsene til 4 spor. Fællesrådet har stor fokus på denne forventede udvidelse af Viborgvej til 4 spor.
I 2014 – 2015 blev der gennemført en Demokracity proces i Tilst. Processen omfattede dog kun den del af Tilst, der er beliggende på nordsiden af Viborgvej. I den forbindelse blev det afdækket, at rummene i Tilst ikke er skabt til mennesker men primært til biler, og der er ikke særlig meget, der er med til at skabe liv i bydelen.

Kirken og det gamle gadekær ved Bysmedevej er ikke længere det naturlige centrum i Tilst. Området midt på Tilst Skolevej omkring Langkærparken, Bydelshuset, Tilst Skole og TST er nu snarere det naturlige centrum.

Byrummene i Tilst inviterer ikke til dialog eller ophold, og der er ikke noget, der har et særpræg eller er identitetsgiver. Socialt er Tilst opdelt i en masse lukkede grupperinger, aktører og beboere.

Hver gruppering har sit eget sted, og indtil etableringen af Bydelshuset i 2015, var der ikke noget fælles sted, hverken ude eller inde, hvor man kunne mødes på kryds og tværs.

Dette satte i demokracity processen fokus på at skabe et torv i Tilst, hvor der skal være rum til alle, samt at videreudvikle en begivenhed i Tilst, hvor der er fest for alle – den årlige Ravnerok fest på arealet ved Tilst Skole og TST.

Hvad den fælles proces i Demokracity forløbet skulle resultere i, har en beboer meget sigende udtrykt således: “en følelse af, at vi er en gruppe, der arbejder med hinanden for at skabe et byrum, som så mange som muligt har lyst til at være i og kan blive glade for. Det genererer glæde og gæstfrihed og skaber forventninger i stedet for bekymring.”

Fællesrådet er repræsenteret i det nyetablerede erhvervsnetværk i Tilst, der gennem et stærkt lokalt samarbejde har til formål at hjælpe unge med at få foden indenfor på arbejdsmarkedet.

Fællesrådet vil også fortsat arbejde for udviklingen af et nyt centrum eller torv i Tilst, og støtte op om at udvikle fællesskabsfølelsen i Tilst, herunder den årlige Ravnerok fest.

Fællesrådet arbejder også med de foreliggende forslag om omdannelse af den tidligere GASA grund til nyt boligområde og senest det nye planlagte boligområde for enden af Tilst Vestervej.

Den kraftige udbygning i Tilst har bevirket en stigende mængde trafik i området, og Fællesrådet arbejder derfor hele tiden for at bedre de trafikale forhold i Tilst, True og Skjoldhøj.