Referat af generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj onsdag d. 30. september 2020 kl. 19.00 i Bydelshuset .

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Randi Smitsdorf som dirigent, hvilket blev godkendt.

Randi konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt i overensstemmelse med gældende vedtægter.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Beretning

Viborgvej.

Fællesrådet har i flere omgange henvendt sig til kommunen for at høre om, hvor langt processen med Viborgvejs udvidelse var kommet.

Det sidste svar fra kommunen d. 31. august lød således:

”Jeg kan godt forstå tålmodigheden er sat på prøve. Det er dog et stort projekt til omkring 150 mio. kr. og derfor er der flere ting, der skal vendes en ekstra gang, inden man sætter det i gang.

Der har været en række interne afklaringer blandt andet i forhold til økonomien i projektet, men det skulle være på plads nu.

Det er rigtigt, at byrådet ikke har fået projektet til endelig vedtagelse endnu. Det forventes dog, at byrådet vedtager projektet i løbet af efteråret,

Og det vil i så fald være muligt at gå i jorden i starten af foråret næste år.

Arbejdet forventes at strække sig over 2 år, så udvidelsen står klar i 2023.

Jeg må endnu en gang bede om jeres tålmodighed og forståelse.”

Mvh

Thomas Ager Hostrup

Projektleder

Så vi venter stadig !!

Et sammenhængende Tilst/Langkær.

Fællesrådet har deltaget i 2 workshops om ”Et sammenhængende Tilst/Langkær”

På disse workshops fremkom der mange gode forslag til, hvordan man kunne forbedre forholdene i Tilst.

Den 12. august 2020 behandlede Byrådet indstillingen, som tog udgangspunkt i de forslag, der var fremkommet ved de 2 workshops.

Der afsættes 62 mio. kr. til et gennemgribende løft af Tilst Skole inklusiv kobling og sammenhæng til nyt dagtilbud ved skolen, herunder sammenhængende udearealer, stier, legeplads m.v.

1,6 mio. kr. til renovering af den pædagogiske ledede legeplads Langkær.

27 mio. kr. til etablering af nye sports- og idrætsfaciliteter i Tilst/Langkær.

9 mio. kr. til grønne områder og mødesteder, herunder veje og stier samt evt. flytning og udvikling af regnvandsbassin.

Der er ved at blive udarbejdet en plan for følgende tiltag:

Hævet flade og bump på Tilst Skolevej

Fortov langs parkeringsplads ved TST og biblioteket. Det er allerede lavet.

Hævet flade ved Haurumsvej

Sikret krydsning ved Tåstumvænget ved Tilst Skole

Disse ting skal endelig godkendes af Aarhus Kommune og Politiet.

Ligeledes er der en dialog i gang med Midttrafik om antallet af fartdæmpere på Tilst Skolevej i forhold til busdriften.

Ny skov ved Tilst.

Der bliver etableret et nyt skov- og naturområde nordvest for Tilst.

Projektarealet er på 18 ha, hvoraf der vil blive rejst skov på ca. 8 ha.

Resten bliver udlagt til selvsåede arealer, åben natur og stisystemer.

Tryghedsnetværk.

Fællesrådet deltager i et ”Tryghedsnetværk”, som er etableret af Aarhus Kommune.

Der holdes flere årlige møder med Borgmesterens Afd., politiet og BoTrygt.

Her diskuteres indbrudstal, forebyggelse af indbrud, borgermøder m.m.

Der skulle have været et borgermøde i Tilst i marts 2020, men det blev aflyst på grund af Corona.

Der vides ikke om der kommer et andet møde efter Coronaen.

Der var kommentarer til beretningen:

Rundkørslen ved Havkærvej ”sander til”.

Ny vej til Skejby.

Trafiklys på Blomstervej.

Det vil Trafikgruppen se på.

Mosen mellem Langkærparken og Græsvangen trænger til at blive ”forskønnet”.

Bestyrelsen foreslog, at grundejerforeningen skrev til bestyrelsen, som vil sende det videre til kommunen.

Beretningen blev vedtaget.

4. Indkomne forslag.

Ingen

5. Prioriteringsliste.

Der er blevet aflyst flere møder med kommunen på grund af Coronaen.

Men der er aftalt et nyt møde ultimo oktober.

Her vil man drøfte vores prioriteringsliste.

Der var flere kommentarer til trafikken i vores område:

Gerne flere trafikdæmpende foranstaltninger.

Lyskrydset for enden af Bredskiftevej er for dårlig, da man holder længe i kø for at komme ud på Viborgvej.

Manglende belysning af sidste del af supercykelstien. Men det kommer der ikke.

6. Regnskab.

John Lønskov gennemgik regnskabet.

Der var kommentarer til udgiftsposten til porto.

Det bør man spare i disse tider, hvor man kan udsende pr. mail.

Bestyrelsen mangler mange af mailadresserne.

Gitte Malling fra Grundejerforeningen Tilst Søndervej, Stavnsvej og Langørvej tilbød, at hun ville klare at finde disse adresser.

Det tilbud tog bestyrelsen med glæde imod.

Dernæst blev regnskabet godkendt.

Kontingentet forblev uændret.

7. Valg.

På valg:

Randi Smitsdorf             villig til genvalg

Knud Erik Byrialsen       villig til genvalg

Begge blev genvalgt.

Suppleanter:

1. suppleant Allan Petersen

2. suppleant Kai Jensen

Bilagskontrollanter:

Anette Østerhaab

Søren Hygum

8. Evt.

Under eventuelt blev der efterlyst mere kommunikation fra Fællesrådet.

Der blev foreslået, at bestyrelsen orienterede via nyhedsmail.

Det tog bestyrelsen til efterretning og vil arbejde på ”sagen”.

Ligeledes lovede bestyrelsen at se på vedtægtsændringer til næste generalforsamling.

Det drejer sig om § 4, der er dårligt formuleret.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på vores hjemmeside: www.tilst.info samt Fællesrådets Facebookside.