Referat af generalforsamlingen i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj

mandag d. 25. april 2022 kl. 19.00 i Bydelshuset.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Randi Smitsdorf som dirigent, hvilket blev godkendt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt i

overensstemmelse med gældende vedtægter.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Beretning

Viborgvej.

Etapen fra Tilst Vestervej til Tilst Skolevej forventes at være afsluttet i juni 2022.

Fra Tilst Skolevej til Havkærvej forventes at være afsluttet ultimo 2022.

Fra Havkærvej til Sommervej forventes at være afsluttet ultimo 2023.

Fællesrådet håbet, at planen holder uden uforudsete forhindringer.

Et mere sammenhængende Tilst

Der er lavet trafikdæmpende foranstaltninger på Tilst Skolevej.

Der arbejdes på at gøre tunnelen under Tilst Skolevej pænere og mere tryg.

Ny daginstitution på Tilst Skolevej.

Aarhus Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Tilst Byfestival,

hvor kommunen giver et økonomisk tilskud, der nedtrappes over 3 år

med henblik på, at Tilst Byfestival kan blive selvkørende og forankret

i lokalmiljøet.

Tilst Byfestival finder sted fredag d. 20. maj.

I den næste fase er initiativerne en renovering af skolen, nye mødesteder og idrætsfaciliteter.

Der er sat ca. 100 mio. kr. af på byrådets investeringsoversigt.

De er på budgettet fra 2024 -2033.

Overvejelser om, hvordan det skal gribes an er i gang.

Så der bliver en del møder i den kommende tid for de involverede parter.

Discgolfbanen

Der arbejdes stadig med at finde en ordning for brug af Tilst Bypark.

Bestyrelsen håber på, at der kan findes en god løsning, som alle parter kan leve med.

Så der bliver også en del møder, før det kan komme på plads.

REMA 1000

Etableringen af en dagligvarebutik på Gasagrunden er i fuld gang.

Ved kontakt til Rema 1000 har Fællesrådet fået oplyst, at der forventes

en åbning af butikken i fjerde kvartal i år.

Til slut blev der gjort opmærksom på vores hjemmeside: www.tilst.info og vores side

på Facebook: Fællesrådet Tilst, True og Skjoldhøj

Beretningen blev godkendt.

4. Indkomne forslag.

    Ændring af vedtægter.

Der var forslag om ændring af § 4, således at paragraffen blev mere forståelig.

Desuden blev ordene kritiske revisorer erstattet af bilagskontrollanter.

Ændringerne blev enstemmigt vedtaget.

Vedtægterne bliver at læse på vores hjemmeside, når de er blevet renskrevet.

5. Regler og retningslinjer for uddeling af tilskud fra de midler Fællesrådet

    modtager fra kommunen.

Dette punkt gav anledning til en livlig debat.

Konklusionen blev, at bestyrelsen fik ”mandat” til at fortsætte efter de hidtil uskrevne regler.

Der blev dog efterlyst bedre information om uddeling af tilskud til arrangementer i vort område.

På Fællesrådets hjemmeside vil der blive orienteret om, hvordan og til hvad der kan søges.

6. Prioriteringsliste.

John Lønskov gennemgik prioriteringslisten og omtalte den øgede trafik i vort område på

grund af rigtig meget byggeri.

Der har været møde med kommunen om hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Der blev drøftet en hastighedsdæmpning på Tilst Vestervej og Havkærvej.

Det forventes indstillet til Anlægsprogrammet for 2023.

Desuden hastighedsdæmpning i Gl. Tilst på Tilst Østervej.

Tilst Østervej er med på forsøgsordning for hastighedsdæmpning på strækningen uden

mulighed for tiltag/eller med begrænset mulighed for tiltag.

Forsøgsordningen omfatter hastighedsnedsættelse til 40 km/t og forventes

igangsat 2023-2024.

Beboerne på Tilst Østervej ønsker en eller anden form for vejbump samtidig med 40 km/t.

Bestyrelsen lovede, at fremføre det over for kommunen.

Desuden blev der drøftet trafikstøj fra Viborgvej.

Kommunen er afvisende over for at etablere støjhegn langs dele af Viborgvej.

7. Regnskab

a) Fastsættelse af kontingent.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Kontingent uændret 125 kr.

8. Valg.

På valg:              Randi Smitsdorf

                             Knud Erik Byrialsen

Begge blev genvalgt.

Suppleanter:   Carsten Smitt

                             Allan Petersen

Bilagskontrollanter: Søren Hygum

                                       Anette Østerhaab

9. Evt.         

Intet.